ISSN 2667-7466 | E-ISSN 2667-7474
Original Investigation
Long-Term Outcomes of Sialendoscopy in the Management of Sialolithiasis and Idiopathic Chronic Sialadenitis with Ductal Scars
1 Department of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences, Gülhane Medical School, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Otorhinolaryngology, Medical Park Hospital Göztepe, İstanbul, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 75-80
DOI: 10.5152/tao.2019.4290
Key Words: Sialendoscopy, sialolithiasis, ductal scar, salivary gland, sialadenitis
Abstract

 

Objective: We aimed to present the long-term outcomes and sialendoscopic findings in only patients with sialolithiasis and ductal scars in idiopathic chronic recurrent sialadenitis who experienced unsuccessful results with conservative treatment and were treated with sialendoscopy.

 

Methods: We retrospectively analyzed the patients with a diagnosis of only sialolithiasis and ductal scars in chronic recurrent sialadenitis who underwent sialendoscopy between January 2011 and June 2016. We collected clinical and intraoperative data including patient age, sex, date of the procedure, the involved gland, operative findings and complications. Follow-up data included whether the symptoms were resolved or recurred and whether any further procedures were performed.

 

Results: Of a total of 38 patients, 16 were excluded from the study due to missing clinical or follow-up data, and analysis was conducted on 22 patients. Twelve were diagnosed with sialolithiasis, while the remaining 10 were diagnosed with idiopathic chronic sialadenitis and had ductal scars. Stone sizes ranged from 2 mm to 10 mm. Mean follow-up time was 39.5 months. The final success rate was 100%. Of the 10 patients with ductal scarring, five had scar in the parotid gland duct, and five in the submandibular gland duct. The mean follow-up time of all ductal scar patients was 47.1 months. The final success rate was 70%.

 

Conclusion: Sialendoscopy is a minimally invasive method for the diagnosis and treatment of sialolithiasis and ductal scars of the salivary glands after failure of conservative treatments in adults.

 

 

 

Amaç: Konservatif tedavi ile başarısızlık gösteren ve sialendoskopi ile tedavi edilen sadece sialolitiazisli ve  duktal skarlı idiyopatik kronik tekrarlayan sialadenitli hastaların uzun dönem sonuçlarını ve sialendoskopik bulgularını sunmayı amaçladık.

 

Yöntemler: Ocak 2011-Haziran 2016 tarihleri ​​arasında sialendoskopi yapılan, sadece sialolitiazis ve duktal skarı olan kronik tekrarlayan sialadenit tanısı alan hastaların geriye dönük analizi yapıldı. Hastanın yaşı, cinsiyeti, işlem tarihi, ilgili tükürük bezi, operatif bulgular ve komplikasyonların dâhil edildiği klinik ve intraoperatif veriler toplandı. Semptomların gerilediği veya tekrar edip etmediği ve başka işlemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği izlem verileri olarak toplandı.

 

Bulgular: Toplam 38 hastadan, 16 hasta eksik klinik veya izlem verilerinden dolayı çalışma dışı bırakıldı ve 22 hastanın verileri incelendi. On iki hastaya sialolitiazis tanısı konurken, idiyopatik kronik sialadenitli 10 hastanın duktal skarları vardı. Taşların büyüklüğü 2 mm ile 10 mm arasında değişmekteydi ve ortalama hasta izlem süresi 39.5 aydı. Nihai başarı oranı %100'dü. Duktal skarlı toplam 10 hastanın beşinde parotis, beşinde submandibuler bez kanalında skar vardı. Tüm duktal skar hastalarının ortalama izlem süresi 47.1 aydı. Nihai başarı oranı %70 idi.

 

Sonuç: Sialendoskopi, yetişkinlerde konservatif tedavilerin başarısızlığından sonra tükürük bezinin sialolitiazis ve duktal skarlarının tanı ve tedavisi için minimal invaziv bir yöntemdir.

 

 

Cite this article as: Erkul E, Çekin E, Güngör A. Long-Term Outcomes of Sialendoscopy in the Management of Sialolithiasis and Idiopathic Chronic Sialadenitis with Ductal Scars. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(2): 75-80.

Key Words
Authors
All
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2019 Turkish Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society | Latest Update: 03.10.2019