ISSN 2667-7466 | E-ISSN 2667-7474
Original Investigation
Season, Age and Sex-Related Differences in Incidental Magnetic Resonance Imaging Findings of Paranasal Sinuses in Adults
1 Department of Radiology, University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 61-67
DOI: 10.5152/tao.2019.4142
Key Words: Magnetic resonance imaging, incidental findings, paranasal sinuses, sinusitis
Abstract

 

Objective: The purpose of the current study was to investigate the prevalence of incidental paranasal sinus abnormalities on brain magnetic resonance imaging (MRI). We also aimed to assess the season, the age and sex-related differences in the frequencies of these abnormalities.

 

Methods: Paranasal sinus cavities of 839 patients who underwent brain MRI for suspected intracranial pathology were retrospectively evaluated for the presence of incidental abnormalities. Two study groups were established according to the season in which the MRI examinations were performed, and the prevalences of the incidental sinusal abnormalities in both winter and summer were calculated. The relation of the incidental sinusal abnormalities to age and sex were also analyzed.

 

Results: Of the 839 patients, 45.5% showed one or more sinusal abnormalities. The prevalence of the sinusal abnormalities was significantly higher in winter (50.6%) than in summer (40.3%) (p=0.003). While sphenoidal sinus lesions did not show significant seasonality (p>0.05), frontal, maxillary and ethmoidal sinus lesions were significantly more common in winter than in summer (p<0.05). In both summer and winter, incidental sinusal abnormalities among men were significantly higher than among women (p values of 0.013 and 0.033, respectively). There was no significant relationship between incidental sinus abnormalities and age in either season (p>0.05).

 

Conclusion: Paranasal sinus abnormality is a frequent incidental brain MRI finding which is more commonly detected in winter. Awareness of incidental paranasal sinus abnormalities and knowledge of its frequency contribute positively to clinical applications.

 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesi esnasında saptanan rastlantısal paranazal sinüs patolojilerinin sıklığını belirlemektir. Aynı zamanda bu patolojilerin sıklığında mevsim, yaş ve cinsiyete bağlı değişikliklerin değerlendirilmesi de amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Kliniğimizde kranium içi patolojiden şüphelenilmesi nedeniyle beyin MRG incelemesi yapılan 839 hastanın paranazal sinüs kaviteleri, rastlantısal paranazal sinüs patolojisi varlığı yönünden geriye dönük olarak değerlendirildi. MRG çekiminin yapıldığı mevsime göre iki ayrı çalışma grubu oluşturuldu ve hem yaz hem kış mevsimlerindeki rastlantısal paranazal sinüs patolojisi sıklıkları saptandı. Ayrıca, rastlantısal paranazal sinüs patolojilerinin yaş ve cinsiyet ile ilişkisi değerlendirildi.

 

Bulgular: Toplam 839 kişilik hasta grubunun %45.5’inde bir ya da fazla rastlantısal paranazal sinüs patolojisi saptandı. Bu oran kış grubunda (%50.6), yaz grubuna oranla (%40.3) anlamlı olarak yüksek idi (p=0.003). Sfenoid sinüs lezyonlarında anlamlı mevsimsellik saptanmazken (p>0.05), frontal, maksiller ve etmoid sinüs lezyonlarının kış mevsimindeki sıklıkları, yaz mevsimindekilere oranla anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). Hem yaz hem de kış mevsiminde, erkeklerde rastlantısal paranazal sinüs patolojisi saptanma oranı kadınlara göre anlamlı olarak yüksek idi (sırasıyla, p değeri 0.013 ve 0.033). Her iki mevsimde de rastlantısal paranazal sinüs patolojisi sıklığı ile yaş arasında anlamlı ilişki mevcut değildi (p>0.05).

 

Sonuç: Paranazal sinüs patolojileri, kışın daha fazla olmak üzere, beyin MRG incelemesi esnasında sıkça saptanan rastlantısal bulgulardır. Bu patolojilere dair farkındalığın ve sıklıklarına dair edinilen bilgilerin, bu hastalara klinik yaklaşıma olumlu katkısı olacaktır.

 

 

Cite this article as: Özdemir M, Kavak RP. Season, Age and Sex-Related Differences in Incidental Magnetic Resonance Imaging Findings of Paranasal Sinuses in Adults. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(2): 61-7.

Key Words
Authors
All
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2019 Turkish Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society | Latest Update: 03.10.2019