ISSN 2667-7466 | E-ISSN 2667-7474
Original Article
Clinical Efficacy of Tinnitus Retraining Therapy Based on Tinnitus Questionnaire Score and Visual Analogue Scale Score in Patients with Subjective Tinnitus
1 Department of Otorhinolaryngology, Smt. Kashibai Navale Medical College and General Hospital, Maharashtra, India  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 34-38
DOI: 10.5152/tao.2019.3091
Key Words: Tinnitus, tinnitus retraining therapy, treatment outcome, visual analogue scale
Abstract

 

Objective: Tinnitus is the annoying sensation of sound perception without acoustic stimulus. Tinnitus retraining therapy (TRT) is the habituation therapy used for the management of chronic subjective tinnitus. The objective of the study is to describe TRT and to evaluate its efficacy in patients with subjective tinnitus.

 

Methods: In total, 58 patients with tinnitus who did not respond to medications were enrolled in the TRT program. TRT included counseling as described in the neurophysiological model of tinnitus and sound therapy (aided or unaided) for six months. The tinnitus severity grade (TSG) 1–5, based on a validated tinnitus questionnaire score (TQS), and the visual analogue scale (VAS) score were documented before and after therapy. 

 

Results: Before TRT, 53 patients (91.3%) exhibited TSG 3–5, and the average VAS score was 6.7±2.1. After TRT for two months, 49 patients (84.4%) showed TSG 1–3, and the average VAS score was 3.2±2.4. After six months of TRT, most of the patients found remarkable improvement in the symptoms, and 51 patients (87.9%) exhibited TSG 1–2, and the average VAS score was 2.1±2.6. Statistically significant difference was found in TSG and VAS score before and after TRT. Statistically significant correlation was observed between TSG and VAS score.

 

Conclusion: TRT is an useful approach for amelioration of tinnitus. TQS is a very effective, cheap, and easy method to help otologists to grade the patients as per the severity of symptoms.

 

 

Amaç: Tinnitus, akustik uyaran olmadan ses algısının can sıkıcı hissidir. Tinnitus retraining terapi (TRT) kronik subjektif tinnitusta kullanılan alışkanlık tedavisidir. Çalışmanın amacı TRT'yi tanımlamak ve subjektif tinnituslu hastalarda etkinliğini değerlendirmektir.

 

Yöntem: TRT programına ilaç tedavisine yanıt vermeyen tinnituslu toplamda 58 hasta dahil edildi. TRT, tinnitusun nörofizyolojik modelinde tanımlandığı şekilde danışmanlığı ve altı ay boyunca ses terapisini (cihazlı veya cihazsız) içerdi. Onaylanmış bir tinnitus anket skoru (TAS) esas alınarak belirlenen tinnitus şiddet derecesi (TŞD) 1-5 ve görsel analog ölçek (GAÖ) skoruna göre tedaviden önce ve sonra belirlendi.

 

Bulgular: TRT öncesi 53 hastada (%91.3) TŞD 3-5 ve ortalama GAÖ skoru 6. ±2.1 idi. İki ay TRT sonrası 49 hastada (%84.4) TŞD 1-3 ve ortalama GAÖ skoru 3.2±2.4 idi. Altı aylık TRT'den sonra, hastaların çoğu semptomlarda belirgin düzelme hissetti ve 51 hastada (%87.9) TŞD 1-2, ortalama GAÖ skoru 2.1±2.6 olarak bulundu. TRT öncesi ve sonrasında TŞD ve GAÖ skorlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. TŞD ile GAÖ skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon gözlendi.

 

Sonuç: TRT, tinnitusun düzelmesinde yararlı bir yaklaşımdır. TAS otologların hastaları semptomların ciddiyetine göre evrelemesine yardımcı olabilecek çok etkili, ucuz ve kolay bir yöntemdir.

 

Cite this article as: Nemade SV, Shinde KJ. Clinical Efficacy of Tinnitus Retraining Therapy Based on Tinnitus Questionnaire Score and Visual Analogue Scale Score in Patients with Subjective Tinnitus. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(1): 34-8.

Key Words
Authors
All
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2019 Turkish Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society | Latest Update: 03.10.2019