ISSN 2667-7466 | E-ISSN 2667-7474
Original Investigation
The Effect of Tympanic Membrane Perforation Site, Size and Middle Ear Volume on Hearing Loss
1 Department of Otorhinolaryngology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
2 Department of Audiology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 86-90
DOI: 10.5152/tao.2019.4015
Key Words: Conductive hearing loss, tympanic membrane perforation, audiometry, tympanometry
Abstract

 

Objective: The aim of this study was to analyze the location and the size of perforation in cases with tympanic membrane perforation, its relation to the manubrium mallei and middle ear volume, and to investigate how these are correlated with the severity and frequencies of conductive hearing loss.

 

Methods: This prospectively designed study included the patients who presented to the the Department of Otorhinolaryngology at the Dokuz Eylül University with hearing loss or tinnitus complaints in the period from June 2014 through June 2017 and were identified to have tympanic membrane perforation in their otoscopic examination. Patients who underwent myringoplasty and type 1 tympanoplasty and whose air-bone gap was found lower than 10 dB in the postoperative audiological examination were included in the study. Effects of the perforation size, the perforation site, and the relationship of the perforation with the manubrium, as well as the effects of the middle ear volume on the severity and frequency of conductive hearing loss were compared.

 

Results: The study included 44 ears of 38 patients (13 male and 25 female) of whom six had tympanic membrane perforation in both ears. Air conduction threshold and air-bone gap were significantly found higher if the perforation area was wide (p<0.05), the perforation involved both the anterior and the posterior quadrants (p<0.05), had contact with the manubrium mallei (p<0.05), and the middle ear volume reduced (p<0.05).

 

Conclusion: Solely tympanic membrane perforation affects hearing function; nevertheless, hearing func­tion are better in cases, which have perforations small in size, no contact with manubrium mallei and well pneumatized middle ears.

 

 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı kulak zarı perforasyonu bulunan olgularda perforasyon boyutunun, yerinin, perforasyonun manubrium mallei ile ilişkisinin ve orta kulak hacminin tespit edilerek, elde edilen bu verilerin iletim tipi işitme kaybının şiddeti ve frekansı ile olan ilişkisinin incelenmesidir.

 

Yöntemler: Prospektif olarak tasarlanan bu çalışma Haziran 2014 ve Haziran 2017 tarihleri arasında işitme kaybı ya da kulak çınlaması şikâyetleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Polikliniğine başvuran ve yapılan otoskopik incelemelerinde kulak zarı perforasyonu gözlenen hastalar dâhil edildi. Miringoplasti ve Tip 1 timpanoplasti uygulanan ve postoperatif odyolojik incelemelerinde hava-kemik aralığı 10 dB’in altına inen hastalar çalışmaya dâhil edildi. Olgularda perforasyon boyutunun, perforasyon yerinin, perforasyonun manubrium mallei ile ilişkisinin ve orta kulak hacminin iletim tipi işitme kaybının şiddeti ve frekansı ile ilişkisi karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Çalışmaya 13 erkek ve 25 kadın olmak üzere 38 hasta dahil edildi. Altı hastanın her iki kulak zarında perforasyon izlenmesi nedeni ile toplam 44 kulak çalışma dâhilinde değerlendirildi. Perforasyon alanı geniş olan (p<0.05), hem anterior hem posterior kadranı içeren (p<0.05), perforasyon kenarı manubrium mallei ile temas eden (p<0.05) ve orta kulak hacminin düşük olduğu (p<0.05) kulaklarda hava yolu eşikleri ve hava kemik aralığı anlamlı olarak daha yüksek olarak saptandı.

 

Sonuç: Tek başına timpan membran perforasyonu işitmeyi etkiler; ancak, küçük boyutlu,  manubrium mallei ile temas etmeyen perforasyonları bulunan ve orta kulak havalanması iyi olan hastalarda işitme fonksiyonları daha iyi elde edilir.

 

 

Cite this article as: Aslıer M, Özay H, Gürkan S, Kırkım G, Güneri EA. The Effect of Tympanic Membrane Perforation Site, Size and Middle Ear Volume on Hearing Loss. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(2): 86-90.

Key Words
Authors
All
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2019 Turkish Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society | Latest Update: 03.10.2019