ISSN 2667-7466 | E-ISSN 2667-7474
Original Investigation
Effects of Oral Propolis on Mucosal Wound Healing after Endoscopic Nasal Surgery in a Rabbit Model
1 Department of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, Ondokuz Mayıs University School of Medicine, Samsun, Turkey  
2 Clinic of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, Medicalpark Hospital, Samsun, Turkey  
3 Department of Pharmacology and Toxicology, Ondokuz Mayıs University Faculty of Veterinary Medicine, Samsun, Turkey  
4 Department of Pathology, Ondokuz Mayıs University Faculty of Veterinary Medicine, Samsun, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 68-74
DOI: 10.5152/tao.2019.4164
Key Words: Endoscopic nasal surgery, hydroxyproline, propolis, wound healing
Abstract

 

Objective: If the respiratory nasal mucosa is damaged and the mucosa does not heal properly during nasal or paranasal sinus surgery, a revision surgery may be required. The aim of this study is to investigate the effects of oral propolis application on mucosal wound healing following endoscopic nasal surgery in a rabbit model.

 

Methods: Twenty four New Zealand rabbits were randomly divided into three groups, namely the experimental group (EG), the control group (CG), and the negative control group (NCG). Mucosal resection was applied with 3-mm punch forceps in the bilateral ventral nasal concha in the experimental and control groups. 75 mg/kg/day propolis was added to the diet of the rabbits in the EG for 14 days. The CG continued with the standard diet postoperatively. In the NCG, no surgical intervention was made, and no dietary support was given. On postoperative day 14 all rabbits were sacrificed and left nasal specimens were examined histopathologically, hydroxyproline levels were measured in right nasal specimens.

 

Results: There were no statistically significant differences in hydroxyproline level, epithelial and subepithelial thickness, ciliary and goblet cell count, subepithelial fibrosis and collagen density between EG and CG. Neutrophil count was statistically significantly lower in EG, compared to CG (p=0.019, Tamhane test).

 

Conclusion: Although there are many studies that show the positive effects of propolis on wound healing, such effect was not observed in this study. This study is deemed to constitute a unique experimental study that can be a resource for future similar studies to be performed with higher numbers of subjects and higher dosage of propolis.

 

 

 

Amaç: Nazal veya paranazal sinüs cerrahisi sırasında, nazal mukoza zarar görür ve mukoza uygun şekilde iyileşmezse revizyon cerrahi gerekebilir. Bu çalışmanın amacı, bir tavşan modelinde endoskopik nazal cerrahi sonrası oral propolis uygulamasının mukozal yara iyileşmesi üzerindeki etkilerini araştırmaktır.

 

Yöntemler: Yirmidört Yeni Zelanda tavşanı rastgele şekilde, deney (DG), kontrol (KG) ve negatif kontrol grubu (NKG) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Deney ve kontrol gruplarına bilateral ventral nazal konkada 3 mm punch forseps ile mukozal rezeksiyon uygulandı. DG'deki tavşanların diyetine 14 gün boyunca 75 mg/kg/gün propolis eklendi. KG ameliyat sonrası standart diyetle devam etti. NKG'de cerrahi müdahale yapılmadı ve diyet desteği verilmedi. Postoperatif 14. günde bütün tavşanlar sakrifiye edildi. Sol nazal pasaj histopatolojik olarak incelendi, sağ nazal pasajdan ise hidroksiprolin düzeyleri ölçüldü.

 

Bulgular: DG ve KG arasında hidroksiprolin düzeyi, epitelyal ve subepitelyal kalınlık, siliyer ve goblet hücre sayısı, subepitelyal fibrozis ve kolajen yoğunluğu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Nötrofil sayısı DG'de KG'ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p=0.019, Tamhane testi).

 

Sonuç: Propolisin yara iyileşmesi üzerindeki olumlu etkisini gösteren birçok çalışma olmasına rağmen, bu çalışmada bu etki gözlenmedi. Bu çalışma, daha fazla sayıda denekte ve daha fazla propolis dozu ile yapılacak gelecekteki benzer çalışmalara kaynak olabilecek bir araştırma çalışmasıdır.

 

 

Cite this article as: Kavaz E, Çengel Kurnaz S, Güvenç D, Yarım M, Aksoy A. Effects of Oral Propolis on Mucosal Wound Healing after Endoscopic Nasal Surgery in a Rabbit Model. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(2): 68-74.

Key Words
Authors
All
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2019 Turkish Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society | Latest Update: 03.10.2019