Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Validation of the Turkish Version of the Facial Nerve Grading System 2.0

1.

Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Pamukkale University School of Medicine, Denizli, Turkey

2.

Department of Biostatistics, Pamukkale University, School of Medicine, Denizli, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 106-111
DOI: 10.5152/tao.2020.5162
Read: 109 Downloads: 42 Published: 10 July 2020

Objective: We aimed to adapt the Facial Nerve Grading System 2.0 (FNGS 2.0) to Turkish and to investigate the validity and the reliability of the Turkish version.

Methods: The original FNGS 2.0 was translated into Turkish and validated by international standards. Six Turkish physicians, three specialists and three residents, independently rated the videos, two times each, of 40 adult facial palsy patients. Inter-rater and intra-rater reliability were assessed using the intraclass correlation coefficient (ICC) and Cronbach’s alpha coefficient. As another indication of reliability, “generalizability” was also evaluated. For all analyses, a p value of <0.05 was considered statistically significant.

Results: ICC and Cronbach’s alpha coefficients for the inter-rater reliability of the total score of the FNGS 2.0 were 0.970 and 0.979 for the first assessment, 0.973 and 0.979 for the second assessment, respectively. The intra-rater reliability ICC results for the total score of the FNGS 2.0 were 0.95, 0.976, 0.982, 0.956, 0.96 and 0.931 for the six raters, respectively. The generalizability coefficient was found as G=0.894.

Conclusion: In this study, we adapted the FNGS 2.0 to Turkish, and confirmed its reliability and validity as a facial palsy scale. The Turkish version of the FNGS 2.0 can be safely used to assess.

 


 

Amaç: Bu çalışmada Fasiyal Sinir Evreleme Sistemi 2.0 (FSES 2.0) ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Orijinal İngilizce FSES 2.0 ölçeği, uluslararası standartlara göre dil geçerlilik çalışması yapılarak Türkçeye çevrildi. Çalışmada üçü uzman ve üçü uzmanlık öğrencisi olmak üzere altı Türk hekim, 40 erişkin periferik fasiyal paralizi hastasının video kayıtlarını birbirlerinden bağımsız olarak ikişer defa değerlendirdi. Değerlendiriciler arası ve değerlendirici içi güvenilirliğin incelenmesinde sınıf içi korelasyon katsayısı (SKK) ve Cronbach alfa katsayısı kullanıldı. Çalışmamızda ayrıca bir başka güvenilirlik göstergesi olarak “genellenebilirlik” bakıldı. Tüm analizlerde p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: FSES 2.0 ölçeğinin toplam skor için değerlendiriciler arası güvenilirlik SKK ve Cronbach alfa katsayısı sonuçları sırasıyla, 1. ölçüm için 0,970 ve 0,979, 2. ölçüm için 0,973 ve 0,979 olarak saptandı. Toplam skor için değerlendirici içi güvenilirlik SKK sonuçlarının altı değerlendirici için sırasıyla 0,95, 0,976, 0,982, 0,956, 0,96 ve 0,931 olduğu görüldü. “Genellenebilirlik” için G katsayısı 0,894 olarak saptandı.

Sonuç: Bu çalışmada FSES 2.0 ölçeği Türkçeye uyarlandı ve geçerli ve güvenilir bir fasiyal paralizi ölçeği olduğu gösterildi. FSES 2.0 ölçeği Türkçe versiyonu, fasiyal paralizi hastalarının değerlendirilmesi, tedavi etkinliğinin izlenmesi ve bilimsel çalışmaların raporlanması amacıyla güvenle kullanılabilir.

 

Cite this article as: Mengi E, Kara CO, Ardıç FN, Barlay F, Çil T, Aktan K, et al.  Validation of the Turkish Version of the Facial Nerve Grading System 2.0. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(2): 106-11.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474