Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Article

Turkish Translation and Validation of Chronic Otitis Media Questionnaire-12

1.

Department of Otorhinolaryngology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 24-29
DOI: 10.5152/tao.2019.3693
Read: 444 Downloads: 87 Published: 03 September 2019

Abstract

 

Objective: The aim of this study was to translate the Chronic Otitis Media Questionnaire–12 (COMQ-12) into Turkish, evaluate the internal consistency of the test and test-retest reliability, and validate the adaptation for further use in Turkish studies.

 

Methods: A total of 50 healthy subjects and 50 patients with chronic otitis media (COM) have completed a translated Turkish version of the COMQ-12. Healthy subjects were asked to complete the test twice. A statistical analysis was performed to evaluate the validity and test-retest reliability of the questionnaire. Patients were divided into three groups. Group 1 were patients with COM; Group 2 represented the first test of the control group; and Group 3 represented the second test of the control group. Cronbach’s test was performed to test internal consistency, and Spearman’s test was performed to evaluate test-retest validity.

 

Results: The average score was 30.64 for Group 1, 3.60 for Group 2, and 3.66 for Group 3. The COMQ-12 score of the patient group was significantly higher than the score of the control group (p<0.001). The area under the receiver operating characteristics curve value was calculated as 0.992, which showed a strong diagnostic accuracy, and the cut-off point was defined as 9. A Cronbach’s alpha value of 0.810 was found. Spearman’s rank correlation coefficient value (Spearman’s rho) was calculated as 0.920.

 

Conclusion: The Turkish adaptation of the COMQ-12 is a consistent and valid test with high sensitivity and specificity that can be used in Turkish for further studies instead of the original questionnaire.

 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Kronik Otitis Media -12 Anketini Türkçe diline çevirmek, iç tutarlılığını ve test, tekrar-test güvenirliğini hesaplamak ve Türkçe dilinde yapılacak ileri çalışmalar için geçerlilik onayını sağlamaktır.

 

Yöntemler: Elli sağlıklı gönüllü ve kronik otitis medialı 50 hastadan COMQ-12 anketinin Türkçe çevirisini doldurmaları istendi. Sağlıklı gönüllülerden anketi ayrı zamanda iki kere doldurmaları istendi. Testin geçerlilik onayının ve test, tekrar-test güvenirliğinin hesaplanması için istatistiksel analiz yapıldı. Katılımcılar üç alt gruba ayrıldı. Grup 1: kronik otitis media hasta grubu, Grup 2: kontrol grubunun ilk testi ve Grup 3: kontrol grubunun tekrar testi. İç tutarlılığın hesaplanması için Cronbach’s testi ve test, tekrar-test güvenilirliğinin hesaplanması için Spearman’s testi uygulandı.

 

Bulgular: Grup 1’in ortalama skoru 30.64, Grup 2’nin 3.60 ve Grup 3’ün 3.66 olarak bulundu. Hasta grubunun COMQ-12 skorları kontrol grubundan anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0.001). Receiver operating characteristics (ROC) eğrisi Aroc altında kalan alan 0,992 bulundu ve bu sonuçlar yüksek tanısal doğrulukla ilişkili idi. Testin kesme değeri 9 olarak tanımlandı. Cronbach’s alpha değeri 0.810 ve Spearman korelasyon katsayı değeri (Spearman’s rho) 0.920 olarak saptandı.

 

Sonuç: COMQ-12’nin Türkçe çevirisi tutarlı ve geçerli bir test olup, yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir. Türkçe dilinde yapılacak klinik çalışmalarda COMQ-12’nin Türkçe çevirisinin kullanılması uygun ve güvenli bulundu.

 

Cite this article as: Doruk C, Çelik M, Kara H, Polat B, Güldiken Y, Orhan KS. Turkish Translation and Validation of Chronic Otitis Media Questionnaire-12. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(1): 24-9.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474