Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Case Report

Tubercular Retropharyngeal Abscess in Association with Aberrant Retropharyngeal Internal Carotid Arteries - A Rare Entity: Imaging Diagnosis and a Word of Caution

1.

Department of Radiology, University College of Medical Sciences and Guru Teg Bhadur Hospital, Delhi, India

2.

Department of Otorhinolaryngology, University College of Medical Sciences and Guru Teg Bhadur Hospital, Delhi, India

3.

Department of Pathology, University College of Medical Sciences and Guru Teg Bhadur Hospital, Delhi, India

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 50-53
DOI: 10.5152/tao.2018.3684
Read: 1 Published: 03 September 2019

Abstract

 

Retropharyngeal (RP) abscess is rarely encountered in adults. Still rare is an abscess of tubercular etiology especially without involvement of the underlying cervical spine. We present a case of an immunocompetent woman with a tubercular RP abscess diagnosed on contrast-enhanced cervical computed tomography and confirmed on cytology. Another interesting feature was an aberrant RP course of the internal carotid arteries in this patient. This case report stresses the importance of imaging in establishing an unexpected diagnosis of an RP abscess, suggesting its likely cause, and also in demonstrating the aberration in regional vascular anatomy, and warns the clinician of life-threatening hemorrhagic complication in the event of any diagnostic or therapeutic intervention.

 

 

Retrofaringeal (RF) apse yetişkinlerde nadir görülen bir durumdur. Tüberküler etiyolojiye dayanan ve özellikle alttaki servikal omurganın tutulmadığı apse daha ender görülmektedir. Bu çalışmada, immünokompetan bir kadın hastada kontrastlı bilgisayarlı tomografi ile tanısı konup sitoloji ile doğrulanan bir tüberküler RF apse olgusu sunulmaktadır. Olgunun bir diğer ilginç özelliği, hastada internal karotid arterlerin RF seyrinin atipik olmasıdır. Bu olgu sunumunda, görüntülemenin  RF apsesinin beklenmeyen tanısını koymada, olası nedenlerini belirlemede ve bölgesel vasküler yapıdaki atipinin gözlenmesindeki önemi vurgulanırken, tanı ya da tedavi amaçlı bir girişim durumunda görüntülemenin hekimi yaşamsal risk taşıyan kanama komplikasyonları konusunda uyarıcı önemi üzerinde durulmaktadır.

 

Cite this article as: Bhatt S, Malla D, Mukhija D, Arora V, Tandon A, Sharma S. Tubercular Retropharyngeal Abscess in Association with Aberrant Retropharyngeal Internal Carotid Arteries - A Rare Entity: Imaging Diagnosis and A Word of Caution. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(1): 50-3.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474