Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Treatment Outcomes for Primary Retromolar Trigone Carcinoma: A Single Institution Experience

1.

Department of Otolaryngology, Uludağ University School of Medicine, Bursa, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 87-92
DOI: 10.5152/tao.2020.5153
Read: 110 Downloads: 38 Published: 10 July 2020

Objective: Retromolar trigone (RMT) is a rare location for oral cavity cancers. RMT cancers are aggressive malignancies that mostly present at an advanced stage. In this study, we aimed to evaluate treatment outcomes in patients who underwent initial radical surgical resection and postoperative radiotherapy or chemoradiotherapy with a diagnosis of primary RMT squamous cell carcinoma in our institution.

Methods: The study included 20 primary RMT tumor patients out of 191 oral cavity cancer cases treated from January 2010 through December 2019. We retrospectively analyzed treatment details, histopathology reports, postoperative clinical course and survival outcomes.

Results: The mean age at presentation was 59.4 years. Eighty percent of all patients were either stage 3 or stage 4. We performed mandibular resection in 14 patients (70%) and partial maxillectomy in eight patients (40%). Nineteen patients (95%) underwent unilateral neck dissection. The incidence of metastatic cervical lymph node was 13/20 (65%). Overall survival (OS) and disease-free survival (DFS) rates during follow-up (mean 26.3 months) were 60% and 75%, respectively. There was statistical significance between presence of multilevel metastatic lymph nodes and OS (p=0.013). DFS and OS of early stage and advanced stage groups were 100% vs 75% and 100% vs 50%, respectively, with no statistical significance (p=0.189 and p=0.084).

Conclusion: The survival of advanced stage RMT cancer is poor despite appropriate treatment. Bone involvement that necessitates resection is common due to the proximity of the tumor to the mandible and the maxilla. Multilevel positive cervical lymph nodes and advanced stage are poor prognostic factors.

 


 

Amaç: Retromolar trigon (RMT) oral kavite kanserleri açısından ender görülen bir yerleşimdir. RMT kanserleri çoğu zaman ileri evrede ortaya çıkan agresif malignitelerdir. Bu çalışmada, kliniğimizde primer RMT yassı hücreli kanser tanısıyla radikal cerrahi ve sonrasında radyoterapi veya kemoradyoterapi uygulanan hastalarda tedavi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya Ocak 2010 ile Aralık 2019 tarihleri arasında 191 oral kavite kanserleri arasından, primer RMT tümörü tedavisi alan 20 hasta dahil edildi. Geriye dönük olarak tedavi ayrıntıları, histopatoloji raporları, ameliyat sonrası klinik seyir ve sağkalım sonuçlarını analiz ettik.

Bulgular: Başvuru sırasında ortalama yaş 59,4 yıldı. Tüm hastaların yüzde sekseni evre 3 veya evre 4'tü. On dört hastada (%70) mandibüler rezeksiyon ve sekiz (40%) hastada parsiyel maksillektomi yapıldı. On dokuz hastada (%95) tek taraflı boyun diseksiyonu yapıldı. Metastatik boyun lenf nodu insidansı 13/20 (%65) olarak bulundu. İzlem sonrasında (ortalama 26,3 ay) genel sağkalım (GS) ve hastalıksız sağkalım (HS) sırasıyla %60 ve %75 bulundu. Çok seviyeli metastatik lenf nodu varlığı ile GS arasında anlamlı ilişki (p=0,013) görüldü. Erken evre ve ileri evre gruplarında HS oranları sırasıyla %100 ve %75, GS oranları ise sırasıyla %100 ve %50 olup, istatistik olarak anlamlı değildi (p=0,189 ve p=0,084).

Sonuç: İleri evre RMT kanserlerinde sağkalım oranları, uygun tedaviye rağmen kötüdür. Tümörün mandibula ve maksillaya yakın olmasından dolayı, rezeksiyon yapılmasını gerektiren kemik tutulumu sıktır. Çok seviyeli pozitif boyun lenf nodu ve ileri evre, kötü prognostik faktörlerdir.

 

Cite this article as: Demir UL, Öztürk Yanaşma H. Treatment Outcomes for Primary Retromolar Trigone Carcinoma: A Single Institution Experience. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(2): 87-92.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474