Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Translation and Validation of Chronic Otitis Media Benefit Inventory (COMBI) in Turkish Language

1.

Department of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, İstanbul University, İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey

2.

Department of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Antwerp, Belgium

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 24-29
DOI: 10.5152/tao.2020.4685
Read: 115 Downloads: 78 Published: 03 April 2020

Objective: The aim of this study was to translate the Chronic Otitis Media Benefit Inventory (COMBI) into Turkish and evaluate the questionnaire’s reliability in assessing benefit outcomes in patients after ear surgery.

Methods: A total of 30 patients with chronic otitis media who underwent ear surgery were asked to fill out the translated Turkish version of the COMBI questionnaire six months after their surgery twice, 10 days apart. The patients were divided into two groups in two different ways based on surgical and audiological outcomes. These were surgical success (SS), surgical failure (SF), audiological success (AS), audiological failure (AF) groups. Student's -t test was performed to show the differences in the COMBI scores of the groups. Cronbach’s alpha value was calculated to test internal consistency, Pearson’s correlation coefficient was measured to demonstrate test-retest reliability and factor analysis was run.

Results: The average score of the SS group was 51.08 and significantly higher than the score of the SF group (42.40) (p=0.012). There was, however, no statistically significant difference between the average scores of the AS and the AF groups (p=0.330). A Cronbach’s alpha value of 0.862 was found. Pearson’s r value was calculated 0.810. Factor analysis showed that a three-factor solution explained the 70.2% of the variance.

Conclusion: The Turkish version of the COMBI is a valid test with high test-retest reliability. It should be used with objective assessment tools for better understanding how patients benefit from the surgery.

 


 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kronik Otit Fayda Envanterini (COMBI) Türkçeye çevirmek ve hastaların kulak cerrahisinden gördüğü yararları değerlendirmede testlerin güvenilirliğini ölçmektir.

Gereç ve Yöntemler: Kulak ameliyatı geçiren kronik otitli toplam 30 hastadan, ameliyattan altı ay sonra COMBI anketinin Türkçe çevirisini 10 gün arayla iki kez doldurmaları istendi. Hastalar cerrahi ve odyolojik sonuçlara göre iki farklı şekilde ikişer gruba ayrıldı. Bunlar cerrahi başarı (CB) ve cerrahi başarısızlık (CBs) grupları, odyolojik başarı (OB) ve odyolojik başarısızlık (OBs) gruplarıydı. Grupların COMBI skorları arasındaki farkı göstermek için student-t testi kullanıldı. İç tutarlılığı test etmek için Cronbach alfa değeri hesaplandı, test-tekrar test güvenilirliğini göstermek için Pearson korelasyon katsayısı ölçüldü ve faktör analizi yapıldı.

Bulgular: CB grubunun ortalama skoru 51,08 idi; bu değer, CBs grubunun ortalama skorundan (42,40) anlamlı olarak yüksekti (p=0,012). Ancak OB ve OBs gruplarının ortalama skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p=0,330). Cronbach alfa değeri 0,862 olarak bulundu. Pearson r değeri 0,810 olarak hesaplandı. Faktör analizi, üç faktörlü çözümün varyanslarını %70,2'sini açıkladığını gösterdi.

Sonuç: COMBI'nin Türkçe çevirisi yüksek test-tekrar test güvenirliği olan geçerli bir ankettir. Bu anket, hastaların cerrahiden görmüş olduğu yararları daha iyi anlamak için objektif değerlendirme araçlarıyla birlikte kullanılabilir.

Cite this article as: Kara H, Doruk C, Çelik M, Polat B, Topsakal V, Orhan KS. Translation and Validation of Chronic Otitis Media Benefit Inventory (COMBI) in Turkish Language. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(1): 24-9.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474