Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Tonsillotomy versus Tonsillectomy for Chronic Recurrent Tonsillitis in Children

1.

Department of Otorhinolaryngology, Van Yüzüncü Yıl University School of Medicine, Van, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 30-34
DOI: 10.5152/tao.2020.4837
Read: 147 Downloads: 84 Published: 03 April 2020

Objective: This study was conducted to compare two different surgical methods; partial tonsil resection using the bipolar technique, tonsillotomy (TT), and total tonsillectomy (TE) (blunt dissection) for recurrent tonsillitis in children. The frequency of recurrent throat infections was determined during postoperative follow-up.

Methods: A total of 393 patients were included in this study. TT was performed on 174 patients (100 males, 74 females) and TE on 219 patients (112 males, 107 females). Following surgery, an analysis was made of treatment outcomes of patients with upper respiratory tract infections. The patients were followed up for 12-48 months. Their parents were also contacted by telephone to determine the frequency of reinfection and their satisfaction with the surgery. Also, parents of the patients completed a questionnaire pertaining to postoperative satisfaction (scale of 1-10).

Results: In the TT group, 14 (8.1%) patients had recurrent tonsillitis postoperatively. In the TE group, 12 (5.4%) patients required antibiotherapy due to recurrent pharyngitis after the surgery. There was no significant difference between the two groups in terms of the one-year infection recurrence rate after surgery (p=0.281). Three patients (1.6%) in the TT group and 12 (5.4%) in the TE group complained of bleeding within the first 24 hours. The rate of bleeding was significantly lower in the TT group than the TE group (p=0.001). There were no fatalities in either group.

Conclusion: In both groups, the rate of reinfection accorded with the requirement for postoperative antibiotics. For recurrent tonsillitis, TT was as effective as TE. However, TT was superior in terms of the risk of bleeding.

 


 

Amaç: Bu çalışmada kronik rekürren tonsillit nedeniyle tonsil cerrahisi uygulanan hastalarda iki farklı cerrahi yöntem karşılaştırıldı. Bipolar teknik kullanılarak parsiyel tonsil rezeksiyonu tonsillotomi (TT) ve total tonsillektomi (TE) (künt diseksiyon) uygulanan hastalar takip edildi. Cerrahi sonrası tekrarlayan boğaz enfeksiyon sıklığı hastaların postoperatif takipleri ile belirlendi.

Yöntemler: Çalışmaya toplam 393 hasta dâhil edildi. 174 hastaya TT (100 erkek, 74 kadın) ve 219 hastaya TE (112 erkek, 107 kadın) uygulandı. Ameliyattan sonra, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlu hastaların tedavi sonuçları analiz edildi. Hastalar 12-48 ay süresince izlendi. Aynı zamanda, hastaların aileleri telefon ile aranarak tekrar enfeksiyon sıklığı ve ameliyattan memnuniyetleri araştırıldı. Ayrıca, hastaların aileleri tarafından postoperatif memnuniyet değerlendirme anketi dolduruldu (1-10 arası derecelendirme).

Bulgular: TT grubunda 14 (%8,1) hastada postoperatif tekrarlayan tonsillit vardı. TE grubunda, 12 (%5,4) hasta ameliyat sonrası tekrarlayan farenjit nedeniyle antibiyoterapi almıştı. İstatistiksel olarak iki grup arasında ameliyat sonrası bir yıllık süreçte tekrarlayan enfeksiyon açısından anlamlı bir fark bulunmadı (p=0,281). TT grubunda üç hastada (%1,6), TE grubunda 12 hastada (%5,4) ilk 24 saatte kanama oluştu. TT grubunda kanama oranı TE grubuna göre anlamlı olarak düşüktü (p = 0,001). İki grupta da ölüm olmadı.

Sonuç: Her iki grupta da tekrarlayan enfeksiyon oranı ve postoperatif antibiyotik gereksinimi benzer bulundu. Reküren tonsillit için TT, TE kadar etkilidir. Ancak, TT daha az kanama riski nedeniyle daha güvenilir bir yöntemdir.

Cite this article as: Çetin YS, Düzenli U.  Tonsillotomy versus Tonsillectomy for Chronic Recurrent Tonsillitis in Children. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(1): 30-4.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474