Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Research
The Role of Occlusion of the External Ear Canal in Hearing Loss

The Role of Occlusion of the External Ear Canal in Hearing Loss

1.

Department of Otorhinolaryngology, University Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 122-126
DOI: 10.5152/tao.2019.3875
Read: 472 Downloads: 174 Published: 19 November 2019

Objective: The objectives are to determine and compare the degrees of hearing loss upon occlusion of the cartilaginous and the bony portion of the external ear canal (EAC).

Methods: There were 20 healthy participants with normal ears, and all gave an informed consent. After an otoscopy, a baseline pure tone audiogram (PTA) was conducted. If the PTA of the participant was normal, aqueous cream was applied with a syringe via an 18 G cannula, from the tympanic membrane up to the isthmus which corresponds to the bony ear canal. A second PTA was conducted, and subsequently the cream was removed via suction under microscope guidance. The procedure was then repeated with the cream applied from the isthmus to the aperture of the external ear canal using the same cannula followed by a PTA and removal of cream under microscope.

Results: The mean threshold difference of occlusion at both portions of the ear canal were compared and analyzed. The mean threshold difference of hearing loss upon occlusion at the cartilaginous EAC was 37.5 to 48 dB. The mean threshold difference of hearing loss upon occlusion at the bony EAC was less, with a range of 21 to 24.95dB. There was a statistical difference (p<0.05) in the hearing loss between the blockage of the cartilaginous canal versus the blockage of the bony canal with a maximum difference at 2kHz.

Conclusion: Cartilaginous block of the external ear canal causes more hearing loss than block of the bony ear canal. This correlates with the concept and properties of sound waves, resonance and impedance. 

 


 

 

Amaç: Çalışmanın amacı, dış kulak yolunun kıkırdak kısmında ya da kemik kısmında oluşan tıkanıklıkların işitme kaybını ne ölçüde etkilediğini karşılaştırmalı olarak belirlemektir.

Yöntem: Çalışma, işitmesi normal 20 sağlıklı katılımcı ile yürütüldü. Tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alındı. Çalışma başlangıcında otoskopik muayenenin ardından saf ses odyometrisi (PTA) uygulandı. PTA sonucu normal bulunan katılımcılara, 18 G kanül aracılığıyla mikroskop altında su bazlı emülsiyon, kulak zarından istmusa kadar olan bölgeye, yani kulak yolunun kemik kısmına enjekte edildi. Bu işlemin ardından tekrar PTA yapıldıktan sonra enjekte edilen krem mikroskop altında aspire edilerek kulak temizlendi. Daha sonra aynı işlem kıkırdak bölgenin oklüzyonunun değerlendirmesi için yine aynı tip kanül aracılığıyla ikinci bir kez uygulandı; bu kez emülsiyon istmustan dış kulak yolu ağzına kadar olan bölgeye enjekte edildi, PTA yapıldı, ardından emülsiyon mikroskop altında temizlendi.

Bulgular: Kulak yolunun her iki kısmında elde edilen tıkanıklık seviyelerine ait ortalama eşikler karşılaştırmalı olarak analiz edildi. Dış kulak yolunun kıkırdak kısmında tıkanıklık oluşturulduktan sonra ölçülen işitme kaybında ortalama eşik aralığı 37.5-48 dB arasındayken, dış kulak yolunun kemik kısmında bu aralık daha az ve 21-24.95 dB arasındaydı. Kulak yolunun kıkırdak kısmı ile kemik kısmındaki tıkanıklıkların neden olduğu işitme kaybı arasında en fazla 2 kHz’de olmak üzere istatistiksel  fark bulundu (p<0.05).

Sonuç: Dış kulak yolunun kıkırdak kısmındaki bir tıkanıklık, kemik kısmındaki bir tıkanıklığa göre daha fazla işitme kaybına yol açmaktadır. Bu sonuç, ses dalgalarının yapısı ve özellikleri, rezonans ve empedans ile ilişkilidir.

Cite this article as: Narayanan DA, Raman R, Chong AW. The Role of Occlusion of the External Ear Canal in Hearing Loss. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(3): 122-6.

Files
ISSN 2667-7466 EISSN 2667-7474