Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

The Impact of Comorbid Diseases on Postoperative Complications in Children after Adenotonsillectomy: Is It a Myth?

1.

Department of Otolaryngology, Uludağ University School of Medicine, Bursa, Turkey

2.

Department of Otorhinolaryngology, Erzincan University School of Medicine, Erzincan, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 141-148
DOI: 10.5152/tao.2020.5502
Read: 109 Downloads: 52 Published: 13 October 2020

Objective: Adenotonsillar surgery remains the second most common surgical practice in pediatric otolaryngology. We aimed to evaluate whether a comorbid disease in children undergoing surgery has any impact on postoperative complication rate.

Methods: This study was conducted at a tertiary otolaryngology department with 643 children. The study included children with symptoms of obstructive sleep-disordered breathing and recurrent infection who underwent adenotonsillar surgery. Patients with a comorbid disease constituted the study group and otherwise healthy children constituted the control group. The data were evaluated to find out any association among clinical variables such as gender, age, tonsil grade, type and extent of surgery, indication for surgery, body mass index percentile, comorbid diseases and postoperative complications.

Results: There were 245 (38.1%) patients with a comorbid disease. The most common comorbidity was cardiovascular diseases (n=68) followed by neurological diseases (n=48). We performed adenoidectomy in 319, tonsillectomy in 44, tonsillotomy in nine, adenotonsillectomy (AT) in 190 and adenoidectomy with tonsillotomy (ATT) in 81 patients. The overall rate of postoperative late complication was 17/643 (2.6%) with post-tonsillectomy hemorrhage being the most common (n=10). There was no association between other clinical variables and the complication but older age (p=0.042) and type of surgery (p<0.001) revealed increased risk. The rates of complications in patients with or without comorbid disease were found 5/245 (2%) and 12/389 (3%), respectively, with no difference (p=0.621).

Conclusion: The risk of postoperative complications was increased in older children and in patients undergoing AT and ATT, however, the presence of comorbid disease did not increase likelihood of postoperative complications.

 


 

Amaç: Adenotonsil cerrahisi, pediatrik otolaringoloji cerrahi uygulamaları içinde ikinci sıklıkta yer almaktadır. Biz bu çalışmada cerrahi geçirecek çocuklarda eşlik eden hastalık varlığının ameliyat sonrası komplikasyon oranına etkisi olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma bir üçüncü basamak otolaringoloji kliniğinde 643 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Tıkayıcı uykuda solunum bozukluğu ve tekrarlayan enfeksiyon yakınmaları nedeniyle adenotonsil cerrahisi geçiren çocuklar çalışmaya dâhil edildi. Eşlik eden hastalığı olanlar çalışma grubunu ve olmayanlar ise kontrol grubunu oluşturdu. Veriler eşliğinde cinsiyet, yaş, tonsil evresi, cerrahinin tipi ve genişliği, cerrahi endikasyon, vücut kitle endeksi persentili, eşlik eden hastalık gibi değişkenler ile ameliyat sonrası komplikasyon arasında ilişki arandı.

Bulgular: Eşlik eden hastalığı olan 245 (%38,1) hasta vardır. Eşlik eden hastalıklardan en sık görülenler kardiyovasküler (n=68) ve nörolojik (n=48) hastalıklar idi. Bu hastalara adenoidektomi (n=319), tonsillektomi (n=44), tonsillotomi (n=9), adenotonsillektomi (AT) (n=190) veya adenoidektomi ile eşzamanlı tonsillotomi (ATT) (n=81) uygulandı. Tümde ameliyat sonrası geç komplikasyon oranımız 17/643 (%2,6) olup, en sık tonsillektomi sonrası kanama görüldü (n=10). Klinik değişkenler arasında sadece ileri yaş (p=0,042) ve cerrahi tipi (p<0,001) artmış risk açısından anlamlı bulundu. Komplikasyon oranı açısından eşlik eden hastalığı olan veya olmayan hastalarda fark olmadığı tespit edildi; sırasıyla 5/245 (%2) ve 12/389 (%3) (p=0,621).

Sonuç: Ameliyat sonrası komplikasyon riskinin ilerleyen yaş ve uygulanan cerrahi tipi (AT ve ATT) ile arttığı ancak eşlik eden hastalık varlığından etkilenmediği sonucuna varıldı.

Cite this article as: Demir UL, İnan HC. The Impact of Comorbid Diseases on Postoperative Complications in Children after Adenotonsillectomy: Is It a Myth?. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(3): 141-8.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474