Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Article

The Effect of Mode of Delivery on Newborn Hearing Screening Results

1.

Department of Otorhinolaryngology, Trakya University School of Medicine, Edirne, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 19-23
DOI: 10.5152/tao.2019.3940
Read: 5 Published: 03 September 2019

Abstract

 

Objective: Congenital hearing loss is one of the most important public health problems with a frequency of about 1-6 per 1000 live births all over the world. Although neonatal hearing screening tests are important for the timely detection and rehabilitation of hearing loss, determining the factors that may affect the screening results will contribute greatly to the development of screening programs. In this study, the effects of the modes of delivery on the results of tests in the screening program was investigated.

 

Methods: In this study, the results of 10.575 newborns who were screened according to the National Neonatal Hearing Screening Protocol between January 2013 and May 2017 were evaluated. The screening test results of 2.653 newborns were examined retrospectively according to the type of delivery after candidates were excluded according to the exclusion criteria and risk factors for hearing loss. Of these newborns, 1.571 (59.2%) were born by normal delivery and 1.082 (40.8%) by cesarean section. Screening test results were analyzed using Pearson's Chi-square test.

 

Results: No statistically significant difference was observed among the 2.653 neonatal hearing screening test results in terms of mode of delivery (p>0.05). In both delivery modes, the rate of false positive was found to be high (81.9%) in the first hearing screening test of newborns, and this rate decreased in the second screening test (14.5%).

 

Conclusion: The mode of delivery has no significant effect on the neonatal hearing screening results; however, the observation that neonates had been more successful in the second screening test in both groups suggests that the test protocol should be re-evaluated in terms of timing.

 

 

Amaç: Tüm dünyada yaklaşık olarak her 1000 canlı doğumda 1-6 oranında görülme sıklığı ile konjenital işitme kaybı, en önemli halk sağlığı problemlerinden biridir. Yenidoğan işitme tarama testleri işitme kaybının zamanında saptanması ve rehabilitasyonu için önemli olmakla birlikte tarama sonuçlarına etki edebilecek faktörlerin belirlenmesi de tarama programlarının gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu amaçla bu çalışmada, doğum şeklinin tarama programındaki testlerin sonuçları üzerindeki etkisi araştırıldı.

 

Yöntemler: Çalışma kapsamında, Ocak 2013-Mayıs 2017 tarihleri arasında ulusal yenidoğan işitme tarama protokolüne göre taranan 10.575 yenidoğanın tarama sonuçları değerlendirildi. İşitme kaybı açısından risk faktörleri ve dışlanma faktörleri sonrası geriye kalan 2653 yenidoğanın tarama test sonuçları, doğum şekline göre geriye dönük olarak incelendi. Bu yenidoğanların 1571’i (%59.2) normal, 1082’si (%40.8) sezeryan doğum ile dünyaya gelmişti. Tarama test sonuçları Pearson Ki-Kare testi kullanılarak analiz edildi.

 

Bulgular: Doğum şekli açısından 2653 yenidoğanın işitme tarama test sonuçları istatistiksel olarak karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p>0.05). Her iki doğum yönteminde de yenidoğanların ilk işitme tarama testinde yanlış pozitiflik oranının (%81.9) yüksek olduğu, ikinci tarama testinde ise bu oranın düştüğü (%14.5) gözlendi.

 

Sonuç: Yenidoğan işitme tarama testlerinin sonuçları üzerinde doğum şeklinin anlamlı bir etkisi gözlenmedi. Ancak her iki doğum şeklinde de yenidoğanların ikinci tarama testinde daha başarılı olduğunun gözlenmesi zamansal açıdan test protokolünün tekrar değerlendirilmesi gerektiğini düşündürdü.

 

Cite this article as: Güven SG. The Effect of Mode of Delivery on Newborn Hearing Screening Results. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(1): 19-23.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474