Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

The Bibliometric Analysis of the Studies Presented at the Turkish National Otorhinolaryngology Congresses in the Period 2009-2018

1.

Department of Otorhinolaryngology, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey

2.

Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey

3.

Department of Otorhinolaryngology/Head and Neck Surgery, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 99-105
DOI: 10.5152/tao.2020.5161
Read: 109 Downloads: 37 Published: 10 July 2020

Objective: The aim of this study was to quantitatively and qualitatively analyze the abstracts presented at Turkish National Otorhinolaryngology Congresses in the years from 2009 to 2018.

Methods: Abstracts were defined and grouped according to their field of study, design, level of evidence, number of authors, the main institution in which they were held, and whether they were uni- or multi-centric. Frequency and percentage tables were prepared.

Results: In total, 5,463 studies, of which 1,431 (26.2%) were oral presentations and 4,032 (73.8%) were poster presentations were reviewed. The highest number of studies was in the field of otology and in the form of oral presentations (32%), and in the field of head and neck surgery in the form of poster presentations (37%). Fifty-seven percent of all studies were conducted in university hospitals, and 34% in Training and Research Hospitals. Eighty-three percent of oral presentations and 99% of poster presentations were clinical studies. The rate of experimental animal studies was 16% in oral presentations. The most commonly used design of orally presented clinical studies was descriptive (31%), whereas prospective randomized controlled design was the least common (3%). No study with a level 1 of evidence was found. The rate of oral papers presented with evidence levels 2, 3, 4, and 5 among all oral presentations were 22%, 13%, 11%, and 54%, respectively.

Conclusion: The findings indicated that the abstracts were satisfactory in quantity, but overall scientific quality was not sufficient. The data obtained may serve as a basis for future studies, and follow-up studies may guide individuals and institutions that steer the Turkish ENT community.

 


 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 2009-2018 yıllarında Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongrelerinde sunulan bildirileri nicelik ve bilimsel nitelik açısından incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: Bildiriler; çalışmanın alanı, tasarımı, kanıt düzeyi, yazar sayısı, yapıldığı kurumun türü ve tek veya çok merkezli oluşuna göre gruplandı. Frekans ve yüzdelik tabloları hazırlandı.

Bulgular: Sözel 1.431 (%26,2), poster 4.032 (%73,8) olmak üzere 5.463 bildiri sunulmuştu. Sözel bildiriler en fazla otoloji (%32), posterler ise baş boyun cerrahisi alanında (%37) idi. Çalışmaların %57’si Üniversitelerde, %34’ü ise Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde hazırlanmıştı. Sözel bildirilerin %83’ü, posterlerinse %99’u klinik çalışmalardı. Sözel bildirilerde deneysel hayvan çalışmalarının oranı %16 idi. Sözel olarak sunulan klinik çalışmaların tasarımı en çok tanımlayıcı tipte (%31), en az ise ileriye dönük randomize kontrollü tipteydi (%3). Kanıt düzeyi 1 olan çalışma yoktu, kanıt düzeyi 2, 3, 4 olan sözel bildirilerin tüm sözel bildirilere oranı sırasıyla %22, %13, %11 ve %54 olarak bulundu.

Sonuç: Bulgular, niceliksel olarak başarılı olan bildirilerin, genel bilimsel niteliğinin tatminkar olmadığını ortaya koymuştur.

 

Cite this article as: Şahin Mİ, Gülmez E, Taraf NH, Çetinaslan V, Vural A, Ünlü Y, et al. The Bibliometric Analysis of the Studies Presented at the Turkish National Otorhinolaryngology Congresses in the Period 2009-2018. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(2): 99-105.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474