Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Skin Cancers of the Auricle: A Retrospective Analysis of 41 Patients

1.

Department of Otorhinolaryngology, Muğla Sıtkı Koçman University School of Medicine, Muğla, Turkey

2.

Department of Otorhinolaryngology, Manisa Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey

3.

Department of Pathology, Manisa Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 169-173
DOI: 10.5152/tao.2020.5701
Read: 94 Downloads: 36 Published: 13 October 2020

Objective: Skin cancers of the auricle usually present with challenges because of the unique anatomy and topography of the auricle and the behavior of the tumor. The purpose of this study was to evaluate the clinical and histopathological characteristics and the surgical outcomes in patients with skin cancer of the auricle.

Methods: Medical records of patients who underwent surgery for a skin cancer of the auricle at two different tertiary medical centers during 2010 to 2020 were reviewed retrospectively. Sociodemographic data of patients, tumor location and size, histopathological type and subtype, T-stage, recurrence, and reconstructive technique were evaluated.

Results: The study included 41 patients with skin cancers of the auricle. Thirty-six (87.8%) were male and five (12.2%) were female; with a male-to-female ratio of 7.2:1. The mean age of the patients was 71.4 (46-92) years. Eighteen (43.9%) tumors were basal cell carcinoma (BCC) and 17 (41.5%) tumors were cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC). The most common subunit for tumor location was the helix (n=17, 41.5%). Wedge resection plus primary closure was the most common surgical technique (58.5%). Recurrent disease was detected in five patients (12.1%).

Conclusion: The frequency of the skin cancers of the auricle was remarkably high in men, and the helix was the most common subunit. Both BCC and cSCC were the most common histopathological types. Poor prognostic factors such as lymph node metastasis, perineural invasion, and recurrence were relatively common in patients with cSCC of the auricle.

 


 

Amaç: Kulak kepçesi yerleşimli deri kanserlerinin tedavisinde, aurikulanın anatomik ve topografik özelliklerinden ve bu bölgedeki kanserlerin tümör davranışındaki farklılıklardan kaynaklanan zorluklar olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, kulak kepçesi yerleşimli deri kanseri olan hastaların klinik ve histopatolojik özellikleri ile uygulanan cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesidir.

Gereç ve yöntemler: Çalışmada 2010-2020 yılları arasında iki farklı üniversite hastanesinde kulak kepçesi yerleşimli deri kanseri nedeniyle ameliyat olan hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların sosyodemografik verileri, tümörün yerleşimi ve büyüklüğü, histopatolojik tipi ve alt tipi, T evresi, rekürens ve rekonstrüksiyon tekniği değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 41 kulak kepçesi deri kanseri olan olgu alındı. Çalışmaya alınan olguların 36’sı (%87,8) erkek, beşi (%12,2) kadındı; erkek-kadın oranı 7,2:1 olarak bulundu. Hastaların ortalama yaşı 71,4 (46-92) idi. Hastaların 18’inde (%43,9) bazal hücreli karsinom (BHK) ve 17’sinde (%41,5) yassı hücreli karsinom (YHK) vardı. Tümör yerleşimi için en sık alt bölgenin heliks olduğu görüldü (n=17, %41,5). En sık uygulanan cerrahi yöntem ise Wedge rezeksiyon ve primer kapatmaydı (%58,5). Beş hastada (%12,1) rekürens saptandı.

Sonuç: Kulak kepçesi yerleşimli deri kanserlerine erkek cinsiyette daha sık rastlanmaktadır ve en sık rastlandığı alt ünite helikstir. Bazal hücreli karsinom ve YHK en sık rastlanılan histolojik tiplerdir. Kutanöz YHK histopatolojisi olan hastalarda lenf nodu metastazı, perinöral invazyon, lokal nüks gibi kötü prognostik özellikler daha yaygındır.

Cite this article as: Özgür E, Kamiloğlu U, Temiz P, Eskiizmir G. Skin Cancers of the Auricle: A Retrospective Analysis of 41 Patients. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(3): 169-73.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474