Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Salivary Eosinophil Cationic Protein in Allergic Rhinitis

1.

Department of Otorhinolaryngology, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Department of Biochemistry, İstanbul University, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 91-94
DOI: 10.5152/tao.2019.4127
Read: 339 Downloads: 123 Published: 03 September 2019

Abstract

 

Objective: Eosinophil cationic protein (ECP) plays a significant role in the pathogenesis of atopic diseases such as allergic rhinitis (AR) and asthma. Using saliva as a diagnostic material is a non-invasive, simple method. Analysis of ECP in saliva was shown as an alternative diagnostic contribution in patients with asthma. In this study we aimed to assess a possible association between the levels of salivary ECP and the diagnosis of AR by comparing serum ECP and salivary ECP levels.

 

Methods: Thirty-five allergic rhinitis patients (study group) sensitive to Dermatophagoides farinae (D2) in skin prick test (SPT) and 35 nonallergic, SPT negative, healthy volunteers (control group) were included in the study. Salivary ECP, serum ECP and specific IgE D2 levels were measured.

 

Results: Distribution of age and gender were similar in the study and the control groups (p>0.05). Serum specific IgE D2 levels were significantly higher in the study group compared to the control group (p<0.001). ECP levels in saliva and serum did not show any significant difference in between study and control groups (p=0.738; p=0.796, respectively). No significant difference was found between the levels of ECP in between the serum and the saliva of study and control groups. (p=0.504; p=0.589, respectively). There was no significant correlation between saliva and serum ECP levels of both groups.(r=-0.191/ p=0.114).

 

Conclusion: Serum and saliva ECP levels seem close to each other   and were comparable in both groups, but we did not find any correlation between them Although we hypothesized that saliva ECP may be used as a non-invasive method for the diagnosis of AR, it seems that this parameter is not helpful in diagnosis of AR.

 

 

 

Amaç: Eozinofil katyonik protein (EKP), alerjik rinit (AR) ve astım gibi atopik hastalıkların patogenezinde önemli bir rol oynar. Tükürüğün tanısal materyal olarak kullanılması invaziv olmayan basit bir yöntemdir. Tükürükte EKP analizi astımlı hastaların tanısına alternatif katkı sağladığı gösterilmiştir. Bu çalışmada, serum EKP ve tükürük EKP düzeylerini karşılaştırarak, tükürük EKP düzeyleri ile AR tanısı arasındaki olası bir ilişki varlığını araştırmayı amaçladık.

 

Yöntemler: Deri prick testi ile Dermatophagoides farinae’ye (D2) karşı alerji saptanan 35 alerjik rinit hastası (çalışma grubu) ve deri prick testi negatif olan, alerjik riniti olmayan 35 sağlıklı gönüllü (kontrol grubu) çalışmaya dâhil edildi. Tükürük EKP, serum EKP ve IgE D2 seviyeleri ölçüldü.

 

Bulgular: Çalışma ve kontrol gruplarında yaş ve cinsiyet dağılımı benzerdi (p>0.05).   Serum spesifik IgE D2 değerleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, çalışma grubunda anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001). Tükürük ve serum EKP değerleri çalışma ve kontrol grupları arasında anlamlı fark göstermedi (sırasıyla; p=0.738; p=0.796). Her iki grupta da serum ve tükürük EKP değerleri arasında anlamlı fark bulunmadı (sırasıyla; p=0.504; p=0.589). Hem çalışma hem de kontrol grubunda tükürük ve serum EKP değerleri arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (r=-0.191/ p=0.114).

 

Sonuç: Serum ve tükürük EKP değerlerinin birbirine yakın bulunsa da alerjik riniti olan ve olmayanlarda anlamlı farklılık göstermediği; serum ve tükürük EKP değerlerinin  her iki grup içinde birbiriyle anlamlı korelasyon göstermediği saptanmıştır. Tükürük EKP değeri alerjik rinit değerlendirmesinde serum EKP değerine üstün ve faydalı bulunmamıştır.

 

 

 

Cite this article as: Kırgezen T, Araz Server E, Savran Turanoğlu F, Yiğit Ö, Uzun H, Durmuş S. Salivary Eosinophil Cationic Protein Levels in Allergic Rhinitis. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(2): 91-4.

 

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474