Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Reliability and Validity of the Turkish Version of the Glasgow-Edinburgh Throat Scale: Use for a Symptom Scale of Globus Sensation in Turkish Population

1.

Department of Otorhinolaryngology, Sakarya University School of Medicine Korucuk Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey

2.

Department of Otorhinolaryngology, Başkent University School of Medicine, Ankara, Turkey

3.

Department of Statistics, Hacettepe University School of Sciences, Ankara, Turkey

4.

Department of Gastroenterology, Sakarya University School of Medicine Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 41-47
DOI: 10.5152/tao.2020.4686
Read: 127 Downloads: 60 Published: 03 April 2020

Objective: In this study, we aimed to translate the Glasgow-Edinburgh Throat Scale (GETS) into Turkish and test its reliability and validity.

Methods: A total of 69 patients with globus sensation and no signs of otolaryngologic or gastroenterological disease in etiology were included in the study. The patients were asked to complete the translated Turkish version (GETS-T) of GETS and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).

Results: The Cronbach’s alpha coefficient of the patients in the study group was calculated based on the 12 questions in the GETS-T scale and found as 0.868. The correlation between the GETS-T total score and the total HADS score in the study group was found to be very low and statistically insignificant. As a result of factor analysis, it was found that the first 10 problems in GETS-T were divided into two sub-groups, unlike GETS.

Conclusion: Translation of GETS into Turkish (GETS-T) showed high reliability and validity, suggesting that translation and cross-cultural adaptation was appropriate. The GETS-T can be used in studies about globus pharyngeus in future.

 


 

Amaç: Bu çalışmada, Glasgow Edinburgh Boğaz Anketi’nin (GETS) Türkçe çevirisinin güvenilirliğini ve geçerliliğini test etmeyi amaçladık.

Yöntem: Globus hissi yakınması ile başvuran ve etiyolojide otolaringolojik veya gastroenterolojik hastalık bulgusu saptanmayan toplam 69 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastalardan GETS'in Türkçeye çevrilmiş hâlini (GETS-T) ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeğini (HADS) cevaplamaları istendi.

Bulgular: Çalışma grubundaki hastaların GETS-T skalasına göre 12 soru üzerinden hesaplanan Cronbach alfa katsayısı 0.868 olarak bulundu. Çalışma grubunda GETS-T toplam skoru ile total HADS skoru arasında çok zayıf ve istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir ilişki bulundu. Faktör analizi sonucunda ilk 10 soruya göre GETS-T'nin GETS'ten farklı olarak iki alt ölçeğe bölündüğü ortaya çıktı.

Sonuç: GETS'in Türkçe çevirisi yüksek güvenilirlik ve geçerlilik göstererek, çeviri ve kültürlerarası uyum açısından uygun olduğunu ortaya koydu. GETS-T, gelecekte globus farengeus ile ilgili çalışmalarda kullanılabilir.

Cite this article as: Korkmaz MÖ, Tüzüner A, Bahçecitapar M, Karacaer C.  Reliability and Validity of the Turkish Version of the Glasgow-Edinburgh Throat Scale: Use for a Symptom Scale of Globus Sensation in Turkish Population. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(1): 41-7.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474