Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Research

Procalcitonin Levels in Chronic Rhinosinusitis

1.

Department of Otorhinolaryngology, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 113-116
DOI: 10.5152/tao.2019.4343
Read: 347 Downloads: 218 Published: 14 November 2019

Objective: The aim of this study was to evaluate and compare procalcitonin levels of patients diagnosed with chronic rhinosinusitis (CRS) with nasal polyposis (CRSwNP) and CRS without nasal polyposis (CRSsNP) along with healthy controls. 

Methods: A total of 67 subjects were included. Twenty-two CRSwNP patients were included in group A, 25 CRSsNP patients in group B, and the control group (group C) consisted of 20 healthy subjects. Procalcitonin level was assessed after CRSwNP or CRSsNP diagnosis. Healthy individuals scheduled for septorhinoplasty constituted the control group. Nasal polyposis was graded according to the Meltzer Clinical Scoring System.

Results: The mean procalcitonin levels of patients of groups A, B and C were 0.042±0.020 µg/L, 0.031±0.016 µg/L and 0.031±0.010 µg/L, respectively. Mean procalcitonin levels were significantly higher in group A compared to groups B and C (p=0.05 and p=0.032). However, mean procalcitonin levels were not significantly different between group B and group C (p=0.962). Four patients (18%) had grade 1, three had (13.6%) grade 2, eight had (36.4%) grade 3, and seven had (31.8%) grade 4 polyposis. Mean procalcitonin levels for grades 1, 2, 3 and 4 polyposis were 0.045±0.030 µg/L, 0.037±0.006 µg/L, 0.041±0.021 µg/L and 0.043±0.019 µg/L, respectively. No statistical significance was present regarding the mean procalcitonin levels of polyposis grades (p>0.05).

Conclusion: Procalcitonin, which is an important inflammatory marker especially in sepsis and systemic inflammation, was significantly elevated in CRSwNP patients compared to CRSsNP patients and healthy controls. This may support the presence of chronic mucosal inflammation in CRSwNP patients. However, procalcitonin is an indirect marker of inflammation and further studies with larger patient groups are warranted.

 


 

Amaç: Bu çalışmanın amacı polipli kronik rinosinüzit (CRSwNP) ve polipsiz kronik rinosinüzit (CRSsNP) hastalarındaki prokalsitonin seviyesini sağlıklı kontrollerle birlikte değerlendirmek ve karşılaştırmaktır.

Yöntemler: Çalışmaya toplam 67 birey alınmıştır. Grup A 22 CRSwNP hastasından, grup B 25 CRSsNP hastasından ve grup C 20 sağlıklı bireylerden oluşmuştur. Prokalsitonin seviyeleri CRSwNP ve CRSsNP tanıları konulduktan sonra ölçülmüştür. Kontrol grubu ise randevulu septorinoplasti hastalarından oluşturulmuştur. Nazal polipozis Meltzer klinik skorlama sistemine göre evrelenmiştir.

Bulgular: Ortalama prokalsitonin seviyeleri grup A, B ve C için sırasıyla 0.042±0.020 µg/L, 0.031±0.016 µg/L ve 0.031±0.010 µg/L olarak bulundu. Ortalama prokalsitonin seviyesi grup A’da grup B ve C’ye göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.05 ve p=0.032). Ancak bu fark grup B ve C arasında anlamlı olarak saptanmadı (p=0.962). Dört hastada (%18) evre 1, üç hastada (%13.6) evre 2, sekiz hastada (%36.4) evre 3 ve yedi hastada (%31.8) evre 4 polipozis saptandı. Polipozis evresi ve ortalama prokalsitonin seviyesi arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Sepsis ve sistemik enflamasyonda önemli bir belirteç olan prokalsitonin seviyeleri CRSwNP hastalarında CRSsNP ve kontrollere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu bulgu CRSwNP hastalarındaki kronik mukozal enflamasyonu destekleyebilir ancak prokalsitonin dolaylı bir enflamasyon belirteci olduğu için daha büyük hasta grupları ile yeni çalışmalar yapılmalıdır.

Cite this article as: Turhal G, Eraslan S, Kaya İ, Midilli R, Karcı B, Göde S. Procalcitonin Levels in Chronic Rhinosinusitis. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(3): 113-6.

Files
ISSN 2667-7466 EISSN 2667-7474