Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Case Report

Parotid Gland Non-Sebaceous Lymphadenoma: A Case Report

1.

Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Nihon University School of Medicine, Tokyo, Japan

2.

Department of Pathology, Nihon University School of Medicine, Tokyo, Japan

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 42-45
DOI: 10.5152/tao.2019.4129
Read: 1 Published: 03 September 2019

Abstract

 

We here report a rare salivary gland tumor, a non-sebaceous lymphadenoma (NSLA), in the parotid gland with positive technetium-99m (99mTc) pertechnetate scintigraphy and cervical masses that was difficult to distinguish from malignant lymphoma preoperatively. A 65-year-old Japanese woman presented to our institution with a painless left parotid mass that had been gradually enlarging for three months. Computed tomography and magnetic resonance imaging showed a solid mass (30 mm) in the tail of the left parotid gland with three swellings (each 10 mm) on the periphery of the parotid gland. A low grade malignant lymphoma was diagnosed by fine needle aspiration cytology. Gallium-67 scintigraphy showed mild positivity. On 99mTc pertechnetate scintigraphy, the mild accumulation remained after oral stimulation with a mixture of ascorbic acid and calcium pantothenate. The patient underwent superficial parotidectomy with removal of the cervical masses. Our findings in this patient suggest that 99mTc positivity may constitute a clue to the preoperative diagnosis of NSLA that has pathologically overlapping sites with Warthin tumor.

 

 

Bu yazıda, nadir görülen bir tükürük bezi tümörü olan ve eşlik eden boyun kitleleri ile preoperatif dönemde malign lenfomadan ayırımı güçlük arz eden, teknesyum-99m (99mTc) perteknetat sintigrafisi pozitif sonuçlanan bir parotis yerleşimli non-sebase lenfadenom (NSLA) sunuyoruz. Altmışbeş yaşında bir Japon kadın hasta, kurumumuza 3 ay boyunca giderek büyüyen ağrısız sol parotis kitlesi ile başvurdu. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme, parotis bezinin çevresinde üç adet (her biri 10 mm) ile sol parotis bezi kuyruğunda solid bir kitle (30 mm) gösterdi. İnce iğne aspirasyon sitolojisi ile düşük dereceli malign lenfoma tanısı kondu. Gallium-67 sintigrafisinde hafif pozitiflik saptandı. 99mTc perteknetat sintigrafisinde, hafif birikim askorbik asit ve kalsiyum pantotenat karışımı ile oral uyarı sonrası sebat etti. Hastaya servikal kitlelerin çıkarılması ile birlikte yüzeyel parotidektomi yapıldı. Bu hastadaki bulgularımız, Warthin tümörü ile histopatolojik olarak örtüşen kısımları olan NSLA'nın preoperatif tanısı için 99mTc pozitifliğinin,  bir ipucu olabileceğini düşündürmektedir.

 

Cite this article as: Yamanaka H, Hasegawa H, Tanaka M, Matsuzaki H, Oshima T, Sugitani M. Parotid Gland Non-Sebaceous Lymphadenoma: A Case Report. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(1): 42-5.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474