Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Case Report

Our Experience with Supratracheal Partial Laryngectomy in Advanced Laryngeal Cancer: A Report of Five Cases

1.

Department of Otolaryngology & Head and Neck Surgery, İstanbul University School of Medicine, İstanbul, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 193-196
DOI: 10.5152/tao.2020.5079
Read: 80 Downloads: 32 Published: 13 October 2020

Supratracheal laryngectomy (STL) is the ultimate option in conservation surgery, and can be used as an alternative to total laryngectomy in selected tumors.  This case series is the first report from Turkey that analyzes the oncological and functional outcomes of STL along with a literature review. Files of five patients who underwent STL between June 2016 and June 2019 were analyzed. Primary tumor findings, postoperative pathology reports, treatment modalities and oncological and functional outcomes of the surgical intervention were noted. Two patients were operated on for horse-shoe glottic tumors with subglottic extension, one patient for primary subglottic mass and two for transglottic ventricular tumors with anterior subglottic extension. Pathological stage of two patients was T3, and of three patients was T4a due to thyroid cartilage invasion. No neck metastases were observed. Three patients with T4a primary tumor were treated with adjuvant radiotherapy. All patients were found disease free in their last follow-up visit. Nasogastric tube was removed in the 1st postoperative month in all patients. While one patient remained tracheostomized in the follow-up period, the remaining four were decannulated. This technique can be used as an alternative to total laryngectomy especially in selected cases with subglottic extension.

 


 

Supratrakeal larenjektomiler (STL) konservasyon cerrahisinin en ileri basamağıdır ve seçilmiş olgularda total larenjektomiye alternatif olarak tercih edilebilir. Bu olgu serisi STL’lerin onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarının incelendiği ve literatür taraması ile sunulan Türkiye’den yayımlanmış ilk çalışmadır. Çalışmamızda Haziran 2016-Haziran 2019 tarihleri arasında STL yapılmış beş hastanın dosyaları incelenmiştir. Hastaların primer tümör bulguları, postoperatif patoloji sonuçları, tedavi yöntemleri ve onkolojik ve fonksiyonel sonuçları incelenmiştir. Hastaların ikisi at nalı şeklinde subglottik uzanımı olan glottik tümör, biri primer subglottik tümör ve kalan ikisi de anterior subglottik uzanımlı transglottik ventrikül tümörü nedeniyle opere edildi. Hastaların patolojik evreleri iki hastada T3, üç hastada ise tiroid kartilaj invazyonu sebebiyle T4a olarak raporlandı ve boyun metastazı hiçbir hastada saptanmadı. T4a tümörü olan üç hasta adjuvan radyoterapi aldı. Hastaların tamamı son kontrollerinde tam yanıtlıydı. Tüm hastalarda nazogastrik sonda birinci ayda çekildi. Hastalardan bir tanesi trakeostomili olarak takip edildi, kalan dört hastanın tamamı dekanüle edildi. Bu teknik, özellikle subglottik uzanımın olduğu seçili olgularda total larenjektominin alternatifi olarak uygulanabilir.

Cite this article as: Başaran B, Doruk C, Aydemir L. Our Experience with Supratracheal Partial Laryngectomy in Advanced Laryngeal Cancer: A Report of Five Cases. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(3): 193-6.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474