Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation
Management of Far-Advanced Otosclerosis: Stapes Surgery or Cochlear Implant

Management of Far-Advanced Otosclerosis: Stapes Surgery or Cochlear Implant

1.

Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey

2.

Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

3.

Department of Audiology and Speech Disorders, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 35-40
DOI: 10.5152/tao.2020.4600
Read: 141 Downloads: 71 Published: 03 April 2020

Objective: The aim of this report is to share our experience and treatment outcomes with far-advanced otosclerosis (FAO) patients.

Methods: Patients that underwent surgery from 2003 through 2014 at a tertiary referral center were retrospectively reviewed. Nineteen FAO patients were included in the study. Audiological results and the ability to communicate face to face and over telephone were considered as the main outcome measures.

Results: Six FAO patients benefited well from stapedotomy with an average of 5.9-decibel (dB) air-bone gap and 86% median speech discrimination. Cochlear implantation (CI) was performed in 13 patients; two had disease progression after stapedotomy, five had failed stapes surgeries elsewhere, and six preferred CI as primary treatment. Median speech discrimination score of CI patients was 78.4%. Overall, all patients had satisfactory face-to-face communication and 90% could use telephone.

Conclusion: Bilateral stapedotomy and wearing hearing aid is an effective and cost-effective solution for restoring natural binaural hearing and requires no specific training. Should stapedotomy fail, cochlear implantation is always a successful back-up option.

 


 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, çok ileri otoskleroz (ÇİO) hastalarındaki tecrübelerimizi ve tedavi sonuçlarımızı paylaşmaktır.

Yöntemler: 2003-2014 yılları arasında bir üçüncü basamak merkezde ameliyat edilen olgular geriye dönük incelendi. On dokuz ÇİO hastası çalışmaya dâhil edildi. Odyolojik bulgular ve yüz yüze ve telefonla iletişim kurabilme becerisi ana tedavi ölçütleri olarak kabul edildi.

Bulgular: Altı ÇİO hastası ortalama 5.9 desibel (dB) hava kemik aralığı ve %86 konuşma ayırt etme ile stapedotomiden yarar gördü. İkisi cerrahi sonrası hastalık ilerlemesi, beşi başka merkezlerde başarısız stapes cerrahisi, altısı koklear implantasyonu (Kİ) ilk tedavi olarak tercih etmesi nedeniyle; toplam 13 hastaya Kİ uygulandı. Kİ hastalarının ortalama konuşmayı ayırt etme skoru %78,4 idi. Genel olarak, tüm hastalarda yüz yüze iletişim tatmin edici iken, % 90'ı telefon kullanabiliyordu.

Sonuç: Bilateral stapedotomi ve işitme cihazı kullanımı çift kulakla doğal duymayı sağlayan etkili ve maliyet etkin bir tedavi seçeneğidir ve özel bir eğitim gerektirmez. Stapedotominin  başarısız olması durumunda, Kİ başarılı bir yedek tedavi seçeneğidir.

Cite this article as: Bajin MD, Ergün O, Çınar BÇ, Sennaroğlu L. Management of Far-Advanced Otosclerosis: Stapes Surgery or Cochlear Implant. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(1): 35-40.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474