Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Management of Complications in 1452 Pediatric and Adult Cochlear Implantations

1.

Department of Otorhinolaryngology, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey

2.

Department of Otorhinolaryngology, Acıbadem University Acıbadem Adana Hospital, Adana, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 16-23
DOI: 10.5152/tao.2020.5025
Read: 117 Downloads: 73 Published: 03 April 2020

Objective: The aim of this study was to determine the short- and long-term complications after cochlear implantation (CI) procedures and to discuss the management and prevention of these complications.

Methods: The study included a total of 1452 pediatric and adult cochlear implantation procedures performed in our clinic from March 2000 through September 2019. Of the 1452 implantations, 1201 were performed in children and 156 in adults. The minimum follow-up period was three months and maximum was 19 years. The mean age of the patients was 6.7±3.9 years (range, 10 months-69 years) at the time of their respective procedures. Complications were classified as major complications requiring reimplantation, major complications not requiring reimplantation and minor complications. All postoperative complications and treatment methods were examined.

Results: A total of 148 (10.1%) complications were observed in the 1452 cochlear implants. Of these, 69 (4.75%) were major and 79 (5.44%) were minor complications. While 40 (2.75%) of the major complications required reimplantation, 29 (1.99%) did not. The most common cause of major complications leading to reimplantation was device failure (29 patients, 1.99%). The most common cause of minor complications was hematoma (21 patients). Total complication rates (6.68%) were significantly higher in children than in adults (3.51%) (p=0.00).

Conclusion: Our 19 years of clinical experience has shown that CI is a successful and safe procedure that can be performed with low major complication rates. It is important to know the possible complications and to manage them correctly.

 


 

Amaç: Bu çalışmanın amacı koklear implantasyon (Kİ) sonrası kısa ve uzun dönemde gelişebilecek komplikasyonları belirlemek ve komplikasyonların yönetimi ve önlenmesini tartışmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Mart 2000 - Eylül 2019 arasında kliniğimizde uygulanan toplamda 1452 pediatrik ve erişkin Kİ çalışmaya dâhil edildi. Hastaların 1201’i çocuk, 156’sı erişkindi. İzlem süresi minimum üç ay, maksimum 19 yıldı.  Hastaların Kİ yapıldığı andaki yaş ortalaması 6,7±3,9 (aralık: 10 ay-69 yıl) idi. Komplikasyonlar, reimplantasyon gerektiren majör komplikasyonlar, reimplantasyon gerektirmeyen majör komplikasyonlar ve minör komplikasyonlar olarak sınıflandı. Tüm postoperatif komplikasyonlar ve tedavi yöntemleri incelendi.

Bulgular: 1452 Kİ içinde toplamda 148 (%10,1) komplikasyon görüldü. Bunlardan 69’u (%4,75) majör, 79’u (%5,44) minör komplikasyondu. Majör komplikasyonlardan 40’ı reimplantasyon gerektirirken, 29’u reimplantasyon gerektirmeyen majör komplikasyondu. En sık majör komplikasyon ve reimplantasyon nedeni cihaz hatasıydı (29 hasta, %1,99). En sık minör komplikasyon nedeni hematomdu (21 hasta). Toplam komplikasyon oranları çocuklarda  (%6,68) erişkinlere (%3,51) göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,00).

Sonuç: 19 yıllık klinik deneyimimiz, Kİ’nin düşük majör komplikasyon oranları ile başarılı ve güvenli bir uygulama olduğunu göstermiştir. Olası komplikasyonların bilinmesi ve doğru yönetimi önemlidir.

Cite this article as: Dağkıran M, Tarkan Ö, Sürmelioğlu Ö, Özdemir S, Onan E, Tuncer Ü, et al.  Management of Complications in 1452 Pediatric and Adult Cochlear Implantations. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(1): 16-23.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474