Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Research

Evaluation of Speech, Spatial Perception and Hearing Quality in Unilateral, Bimodal and Bilateral Cochlear Implant Users

1.

Department of Audiology, Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Department of Audiology, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 149-153
DOI: 10.5152/tao.2019.4105
Read: 329 Downloads: 132 Published: 19 November 2019

Objective: The aim of the study was to conduct a scale-based evaluation of the hearing skills of unilateral, bimodal and bilateral cochlear implant (CI) users, including distinguishing, orientating and locating speech and environmental sounds in their surrounding environment that they are exposed to in different contexts of everyday life. The scale results were compared between groups.

Methods: A total of 74 cochlear implant users, 30 unilateral, 30 bimodal and 14 bilateral, were included in the study. Their ages ranged from 11 to 64 years. Participants were assessed using the Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale (SSQ).

Results: Bilateral CI users’ subjective ratings of their own hearing skills were found to be significantly better than those of bimodal and unilateral CI users; bimodal users' subjective ratings were also found to be significantly better than those of unilateral CI users. Paired comparisons showed statistically significant differences between the groups in terms of total scores of Speech, Spatial, Qualities of Hearing and General SSQ (p<0.05).

Conclusion: Our findings show that bilateral use of cochlear implants should be recommended for those presently using bimodal and unilateral devices. Moreover, subjective tests should be used regularly along with objective tests for evaluating CI patients. 

 


 

 

 

Amaç: Bu çalışmada, unilateral, bimodal ve bilateral koklear implant (Kİ) kullanıcılarının günlük hayatta farklı mekânlarda maruz kaldığı konuşma ve çevresel sesleri işitme, ayırt etme, yönünü ve konumunu bulma gibi becerilerin ölçek kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ölçek sonuçları gruplar arasında karşılaştırılmıştır.

Yöntemler: Çalışmaya 11-64 yaş aralığında, 30 unilateral, 30 bimodal ve 14 bilateral olmak üzere toplam 74 Kİ kullanıcısı katılmıştır. Katılımcılar Konuşma, Uzaysal Algı ve İşitme Kalitesi Ölçeği (KUİK) kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Bilateral Kİ kullanan hastaların bimodal ve unilateral gruba göre; bimodal grupta bulunan hastaların da unilateral gruba göre kendi işitme becerilerini konuşma, uzaysal algı ve işitme kalitesi açısından istatiksel olarak anlamlı daha iyi bulduğu sonucuna varılmıştır. Toplam skorlar açısından her bir ikili grup arasında Konuşma Algısı Skoru, Uzaysal Algı Skoru, İşitme Kalitesi Skoru ve Genel KUİK Skoru açısından istatistiksel olarak anlamlı farklar elde edilmiştir (p<0.05).

Sonuç: Çalışmamızdan elde edilen bulgularla unilateral olarak Kİ kullananlara kontralateral işitme cihazı kullanımı ve/veya Kİ kullanmaları; bimodal Kİ kullananlara da bilateral Kİ kullanımı tavsiye edilmelidir. Kİ hastalarında sübjektif testlerin objektif testlerle birlikte düzenli olarak kullanılması önerilir.

Cite this article as: Koçak Erdem B, Çiprut A. Evaluation of Speech, Spatial Perception and Hearing Quality in Unilateral, Bimodal and Bilateral Cochlear Implant Users. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(3): 149-53.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474