Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Does the Change in the Indications of Endoscopic Sinonasal Surgery Continue? Data between 1994-2018

1.

Department of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2.

Department of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

3.

Clinic of Otorhinolaryngology, Acıbadem Ankara Hospital, Ankara, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 5-9
DOI: 10.5152/tao.2020.4828
Read: 162 Downloads: 111 Published: 03 April 2020

Objective: Endoscopic sinonasal surgery (ESS) has changing over the years in parallel with the developments in endoscopy devices, video-imaging techniques, and surgical instruments. In the present study we investigated whether the indications of patients who underwent surgery over a period of 25 years have accommodated to these changes.

Methods: We retrospectively evaluated 1173 patients who underwent surgery in our clinic from 1994 through 2007, and 954 patients who underwent surgery from 2008 through 2018. The patients were divided into three groups as follows: chronic rhinosinusitis with polyps (CRSwNP), chronic rhinosinusitis without polyps (CRSsNP), and others. The changes in the indications during the first 14 years and the following 11 years were compared, and the results were statistically evaluated.

Results: A significant decrease was observed in the number of patients who underwent surgery following the diagnosis of CRSsNP (p<0.001). In addition, a statistically significant increase was found in CRSwNP (p<0.001) and other (p<0.001) indications.

Conclusion: When ESS indications identified in our clinic were reviewed, it was observed that the increasing trend in CRSwNP rate in the first 14 years continued, there was a significant increase in non-CRS indications in the last 11 years, and there has been an increase in patients with fungal sinusitis, especially in this group.

 


 

Amaç: Endoskopik sinonazal cerrahi (ESC), endoskopların, video görüntüleme tekniklerinin, cerrahi aletlerinin gelişimine paralel olarak değişimini sürdürmektedir. Çalışmamızda, 25 yıllık bir süre içinde, opere edilmiş hastaların endikasyonlarının da bu değişime ayak uydurup uyduramadığı araştırıldı.

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde 1994-2007 yılları arasında opere edilmiş 1173 hasta ve 2008-2018 yılları arasında opere edilmiş 954 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastalar polipli kronik rinosinüzit (KRS), polipsiz KRS ve diğerleri olmak üzere üç ayrı gruba ayrıldı. İlk 14 yıl ve izleyen 11 yıllık süre zarfında endikasyonlardaki değişim karşılaştırıldı, sonuçlar istatistiksel açıdan değerlendirildi.

Bulgular: Polipsiz KRS tanısı ile opere edilmiş hastaların sayısının istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma gösterdiği saptandı (p<0,001). Bunun yanında istatistiksel olarak anlamlı oranda polipli KRS (p<0,001) ve diğer (p<0,001) endikasyonlarda artış görüldü.

Sonuç: Kliniğimizin ESC endikasyonları gözden geçirildiğinde, ilk 14 yılda saptadığımız polipli KRS oranındaki artış eğiliminin devam ettiği, KRS dışı nedenlerde son 11 yılda anlamlı bir artış olduğu, özellikle bu grup içinde fungal sinüzit hastalarının literatürle uyumlu bir şekilde artış gösterdiği görüldü.

Cite this article as: Karakuş MF, Özcan KM, Özcan M, Karakurt SE, Çetin MA, Çolak M, et al.  Does the Change in the Indications of Endoscopic Sinonasal Surgery Continue? Data between 1994-2018. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(1): 5-9.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474