Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Depiction of Major Mite Allergens in Severe Allergic Rhinitis with High Mite Perennial Exposure

1.

Department of Allergy & Severe Asthma Unit, Hospital Universitario de Canarias, Tenerife, Spain

2.

Diater Laboratory, Madrid, Spain

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 155-162
DOI: 10.5152/tao.2020.5365
Read: 103 Downloads: 40 Published: 13 October 2020

Objective: Airway diseases, including allergic rhinitis, are prompted by specific IgE antibodies against airborne allergens and notably those derived from mites. The presented study focused on the specific IgE immediate response to Dermatophagoides pteronyssinus (D. pteronyssinus) mite major allergens and the corresponding pertinence of molecular diagnosis in patients bothered with severe persistent rhinitis.

Methods: Individuals exhibiting confirmed sensitization to D. pteronyssinus along with a clinical diagnosis of coexisting severe allergic rhinitis were included in the study.  In vivo investigations encompassed intradermal testing with a battery of standardized allergenic extracts, concurrent with in vitro specific IgE to the crude extract of D. pteronyssinus, and associated individual molecular allergens were assessed.

Results: Fifty-five out of 59 subjects showed serodominant IgE responses to the major allergens Der p 1, Der p 2 and Der p 23. Both Der p 2 and Der p 23 reached a prevalence above 80%, while group 10 allergen tropomyosin was scarcely depicted (<10%) and exclusively present in younger individuals.

Conclusion: The proposed component-resolved diagnosis panel accurately recognized 93.22% of D. pteronyssinus allergic patients. The raised seroprevalence of IgE response to Der p 23 also confirmed this constituent as a major D. pteronyssinus allergen in severe allergic rhinitis. A molecular approach appears to be essential to frame a more precise diagnosis and eventually a personalized immunotherapy regarding this allergic condition.

 


 

Amaç: Alerjik rinit gibi hava yolu hastalıkları, havada bulunan alerjenlere ve özellikle akarlardan türeyenlere karşı spesifik IgE antikorları tarafından tetiklenir. Çalışma, Dermatophagoides pteronyssinus (D. pteronyssinus) akarının majör alerjenlerine verilen anlık spesifik IgE yanıtını ve şiddetli kalıcı riniti olan hastalarda moleküler tanının uygunluğunu araştırmaktadır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya uluslararası kılavuzlarla uyumlu olarak D. pteronyssinus'a karşı doğrulanmış duyarlılık ile birlikte klinik olarak tanılanmış şiddetli alerjik riniti bulunan hastalar dahil edildi. In vivo tetkikler standardize edilmiş allerjen ekstreleri ile uygulanmış intradermal testler ile; in vitro tetkikler ham D. Pteronyssinus ekstresine yönelik spesifik IgE testi ile gerçekleştirilirken; bireysel moleküler allerjenler değerlendirildi

Bulgular: Elli dokuz bireyden 55’i majör alerjenler Der p 1, Der p 2 ve Der p 23’e serodominant IgE yanıt gösterdi. Der p 2 ve Der p 23, %80’in üzerinde bir sıklığa ulaşırken, grup 10 alerjeni tropomiyozin çok ender (<%10) ve yalnız genç bireylerde görüldü.

Sonuç: Önerilen tanı paneli, D. Pteronyssinus alerjisi olan hastaların %93,22'sini doğru olarak saptadı. Der p 23’e karşı IgE yanıtın yükselmiş seroprevalansı, bu bileşenin şiddetli alerjik rinitte majör bir D. Pteronyssinus alerjeni olduğunu da doğruladı. Bu alerjik duruma ilişkin daha kesin bir tanı ve giderek kişiselleştirilmiş bir immünoterapinin çerçevesini çizebilmek için moleküler bir yaklaşım gerekli gibi görünmektedir.

Cite this article as: González-Pérez R, Poza-Guedes P, Pineda F, Castillo M. Depiction of Major Mite Allergens in Severe Allergic Rhinitis with High Mite Perennial Exposure. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(3): 155-62.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474