Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Conventional and Diffusion-Weighted MR Imaging Findings of Parotid Gland Tumors

1.

Department of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2.

Department of Radiology, University of Health Sciences, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 174-180
DOI: 10.5152/tao.2020.5379
Read: 44 Downloads: 43 Published: 13 October 2020

Objective: To investigate diffusion-weighted magnetic resonance imaging (MRI) findings of parotid gland lesions in addition to conventional MRI findings and demographic data.

Methods: A retrospective evaluation was made of the demographic data, histopathologic data, preoperative conventional and diffusion-weighted MRI of 74 patients who underwent parotidectomy. The patients were categorized according to the histopathology (pleomorphic adenoma [PA], Warthin’s Tumor [WT] and malignant Tumor [MT]).

Results: Histologically, 30 patients had PA, 27 patients had WT, and the remaining 17 patients had MT. The mean age of the PA, WT and MT groups were 44±21 (20-72), 55±10 (41-71) and 62±20 (21-76) years, respectively. The WT (81%) and MT (70%) groups were male dominant, while the PA group showed female dominance (55%). The PA group showed statistically significant difference in terms of age (p<0.05) and gender (p=0.009) compared to the other two groups. The median apparent diffusion coefficient (ADC) values for the PA, WT and MT groups were 1.99±0.94 (1.10-2.41) x 10-3 mm2/s, 0.92±0.35 (0.21-1.79) x 10-3 mm2/s and 1.20±0.34 (0.78-1.47) x 10-3 mm2/s, respectively. PA was differentiated from the other two groups (p=0.001). The sensitivity and specificity for distinguishing PAs from WT was 97% and 85%, respectively, when the ADC cutoff value was 1.25; and for distinguishing PAs from MT was 77% and 83%, respectively, when the ADC cutoff value was 1.35.

Conclusion: ADC measurements are useful for the differentiation of PA from both WT and MT; and can be used as a complementary tool to predict the histopathology in the preoperative planning of parotid tumors.

 


 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, konvansiyonel manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları ve demografik verilere ek olarak parotis bezi lezyonlarının difüzyon ağırlıklı MRG bulgularını araştırmaktı.

Gereç ve Yöntemler: Parotidektomi yapılan 74 hastanın demografik verileri, histopatolojik verileri, preoperatif konvansiyonel ve difüzyon ağırlıklı MRG’leri geriye dönük olarak değerlendirildi ve hastalar histopatolojilerine göre (pleomorfik adenom [PA], Warthin Tümörü [WT] ve malign Tümör [MT]) şeklinde gruplandı.

Bulgular: Histolojik olarak 30 hastada PA, 27 hastada WT ve geri kalan 17 hastada MT vardı. PA, WT ve MT grubunun yaş ortalaması sırasıyla 44±21 (20-72), 55±10 (41-71) ve 62±20 (21-76) idi. WT ve MT grupları sırasıyla %81 ve %70 erkek dominant, PA grubu kadın dominant (%55) idi. PA grubu yaş (p<0,05) ve cinsiyet (p=0,009) açısından diğer iki gruba göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi. PA, WT ve MT grupları için ortalama görünür difüzyon katsayısı (ADC) değerleri, sırasıyla, 1,99±0,94 (1,10-2,41) x 10-3 mm2/s, 0,92±0,35 (0,21-1,79) x 10-3 mm2/s ve 1,20±0,34 (0,78-1,47) x 10-3 mm2/s idi. PA diğer iki gruptan ayrıldı (p=0,001). ADC eşik değeri 1,25 iken PA'ları WT'den ayırmak için duyarlılık ve özgüllük, sırasıyla %97 ve %85 idi ve ADC eşik değeri 1.35 iken PA'ları MT'den ayırt etmek için sırasıyla %77 ve %83 idi.

Sonuç: ADC ölçümleri PA'nın WT ve MT'den ayrılması için yararlıdır ve parotis tümörlerinde preoperatif planlamada histopatolojiyi öngörmek için tamamlayıcı bir araç olarak kullanılabilir.

Cite this article as: Eravcı FC, Sözmen Cılız D, Özcan KM, Çolak M, Çavuşoğlu M, Karakurt SE, et al. Conventional and Diffusion-Weighted MR Imaging Findings of Parotid Gland Tumors. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(3): 174-80.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474