Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Clinicopathologic Results of the Surgical Management of Thyroid Gland Pathologies

1.

Department of Otolaryngology, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 93-98
DOI: 10.5152/tao.2020.5276
Read: 93 Downloads: 50 Published: 10 July 2020

Objective: The aim of this study is to share our surgical approach and results in patients with benign and malignant thyroid diseases.

Methods: All patients who underwent thyroid gland surgery at our University Hospital Ear, Nose, and Throat Department between 2012 and 2017 were retrospectively analyzed. The study included 293 patients.

Results: Of the 293 patients included in the study, 76 (25.9%) were male and 217 (74.1%) were female. Mean follow-up period was 47.1 months. Patients’ ages ranged from 4 to 77 years. In terms of the pathology, 160 patients had benign and 133 had neoplastic thyroid diseases. None of the patients who underwent thyroid surgery due to benign diseases required revision surgery. Recurrence occurred in 15 out of the 116 patients that were operated on for well-differentiated thyroid cancer. Out of these 15 patients with disease recurrence, 11 had biochemically incomplete responses and four had structurally recurrent diseases.

Conclusion: Thyroidectomy, when performed safely and correctly, is a very effective way of treating both benign and malignant thyroid diseases. Total thyroidectomy or total lobectomy and isthmectomy are the gold-standard surgical approaches to prevent recurrence. A national form is needed regarding thyroid surgery for following up on patients and for the regular and systematic collection of data.

 


 

Amaç: Bu çalışmadaki temel amacımız, benign ve malign tiroid patolojilerinde cerrahi yaklaşımımızı ve klinik sonuçlarımızı paylaşmaktır.

Gereç ve Yöntemler: 2012-2017 yılları arasında tek bir üniversite hastanesinin kulak burun boğaz kliniğinde opere edilen 293 hastanın klinik sonuçları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmada yer alan 293 hastanın 217'si (%74,1) kadın ve 76'sı (%25,9) erkektir. Ortalama takip süresi 47,1 aydır ve hastaların yaş aralığı 4-77'dir. Benign patolojiler nedeniyle opere olan hasta sayısı 160 iken, neoplazi nedeniyle opere olan hasta sayısı 133'tür. Benign tiroid hastalıkları nedeniyle opere edilen hastaların hiçbirinde revizyon cerrahi gereksinimi oluşmadı. İyi diferansiye tiroid kanseri tanısı alan 116 hastanın 15’inde rekürens gelişti. Rekürens gelişen 15 hastanın 11’inde biyokimyasal yetersiz yanıt varken, dört tanesinde yapısal hastalıkla karşılaşıldı.

Sonuç: Tiroidektomi hem benign hem malign tiroid hastalıklarında, uygun endikasyonlarda ve güvenle yapıldığında, etkin bir tedavi şeklidir. Total tiroidektomi veya total lobektomi ve istmektomi altın standart olup, rekürensin önlenmesinde en etkin cerrahi yaklaşımlardır. Tiroid cerrahisi geçiren hastaların düzenli izlemi ve düzenli veri toplanması için standardize edilmiş ulusal bir forma gereksinim vardır.

 

Cite this article as: Yumuşakhuylu AC, Asya O, Gündoğdu Y, Oysu Ç. Clinicopathologic Results of the Surgical Management of Thyroid Gland Pathologies. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(2): 93-8.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474