Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Research

Chronic Draining Ear and Cholesteatoma Recidivism: A Retrospection from Clinical, Imaging, and Surgical Perspectives

1.

Department of Otorhinolaryngology and Head-Neck Surgery, Medical College and Hospital, Kolkata, India

2.

Department of Otorhinolaryngology and Head-Neck Surgery, Chandannagar Subdivisional Hospital, Hooghly, India

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 133-139
DOI: 10.5152/tao.2019.4266
Read: 326 Downloads: 117 Published: 19 November 2019

Objective: To evaluate the reasons for persistent draining ear and cholesteatoma recidivism following canal wall down (CWD) tympanomastoidectomy by studying the sensitivity of high-resolution computed tomography (HRCT) scanning in different potential etiologies, corroborating through appropriate surgical intervention, and thereby, to suggest proper preventive measures.

Methods: In this observational study, 32 chronic, refractory draining ears were subjected to revision surgery following a radical or a modified radical mastoidectomy. Besides disease (cholesteatoma/granulations) eradication, pitfalls of the primary surgeries were addressed. Data were interpreted for studying the epidemiologic profile, the clinical presentation at recurrence, the type of primary surgery, the sites of recidivism, the probable causes, and the best possible management at revision.

Results: Of the 32 patients/ears, 23 had residual/ recurrent cholesteatoma. Major reasons were inadequate disease clearance, contracted/inadequate conchomeatoplasty, no cavity obliteration, and inappropriate bone work. HRCT predicted persistent bridge and lateral semicircular canal dehiscence with 100%, and ossicular integrity and bony overhang with >80% sensitivity. Sinus tympani and oval window niche were the commonest sites of recurrence. At revision, radical/modified radical mastoidectomies were associated with cavity obliteration and appropriate revision of conchomeatoplasty in 28 patients.

Conclusion: Recurrence of cholesteatoma/granulations is an important cause for chronic drainage from post-CWD cavities. Revision surgery explores the surgical pitfalls, and ensures clearance of disease from hidden areas, adequate bone work, and optimum conchomeatoplasty following cavity obliteration to provide a safe, dry ear with hearing improvement whenever feasible. 

 


 

 

 

Amaç: Kanal duvarının indirildiği (CWD) timpanomastoidektomiden sonra ortaya çıkan persistan kulak akıntısı ve kolesteatom yinelemesinin nedenlerini değerlendirmek amacıyla, yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (HRCT) taramasının olası farklı etiyolojilerdeki duyarlılığını incelemek ve tarama sonuçlarını uygun cerrahi girişimlerde elde edilen sonuçlarla doğrulamak ve buradan yola çıkarak önleyici tedbirler önermek.

Yöntem: Bu gözlemsel çalışmada, radikal veya modifiye radikal mastoidektomi sonrasında tedaviye yanıt vermeyen, kronik akıntılı 32 kulakta revizyon cerrahisi uygulandı. Hastalığın (kolesteatom/granülasyon) iyileştirilmesinin yanı sıra primer cerrahideki eksiklikler de incelendi. Veriler yorumlanarak epidemiyolojik profil, rekürens başlangıcındaki klinik tablo, primer cerrahi türü, hastalığın tekrarladığı bölgeler, olası nedenleri ve revizyon cerrahide mümkün olan en iyi yaklaşımlar araştırıldı.

Bulgular: Toplam 32 hastanın 32 kulağından 23’ünde rezidüel/reküren kolesteatom mevcuttu. Bunun başlıca nedenleri bölgenin yeterince temizlenmemiş olması, dar veya yetersiz konka-meatoplasti, kavite obliterasyonu yapılmamış olması ve yetersiz kemik çalışması idi. HRCT’de persistan köprü ve lateral semisirküler kanal dehissansı %100, kemikçik bütünlüğü ve kemik çıkıntısı ise %80 hassasiyetle öngörüldü. Sinüs timpani ve oval pencere nişi, hastalığın en sık yeniden görüldüğü bölgelerdi. Kavite obliterasyonu radikal/modifiye radikal mastoidektomi girişimleri ile ilişkilendirilen 28 hastaya revizyon cerrahisinde konka-meatoplasti uygulandı.

Sonuç: Kolesteatoma/granülasyonun yinelemesi, CWD sonrasında oluşan kavitelerde kronik akıntının önemli nedenlerindendir. Revizyon girişimi, cerrahi eksiklikleri araştırır ve mümkün olduğu durumlarda işitmede iyileşme ile birlikte güvenli ve akıntısız bir kulak elde etmek amacıyla hastalığın gizli kaldığı bölgelerden temizlenmesini, yeterli kemik çalışmasını ve kavite obliterasyonunun ardından optimum konka-meatoplasti uygulanmasını sağlar.

Cite this article as: Das S, Dutta M, Panja T, Sinha R. Chronic Draining Ear and Cholesteatoma Recidivism: A Retrospection from Clinical, Imaging, and Surgical Perspectives. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(3): 133-9

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474