Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Case Report

Challenges in the Management of Ectopic Parathyroid Pathologies: A Case Series of Five Patients

1.

Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Marmara University School of Medicine, Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 133-136
DOI: 10.5152/tao.2020.4782
Read: 77 Downloads: 37 Published: 10 July 2020

In primary hyperparathyroidism (PHPT) the diagnosis and treatment of ectopic parathyroid adenomas (EPTA) is a challenging process for head and neck surgeons. We present five patients with EPTA in different locations, along with an in-depth discussion of imaging modalities. We used sestamibi scintigraphy (MIBI) and ultrasound as first line imaging tools in asymptomatic hypercalcemia and PHPT. Single photon emission computed tomography (SPECT) was combined with MIBI or computed tomography (CT) if a parathyroid pathology was not localized initially. Four-dimensional parathyroid CT (4D-CT) was the last imaging modality preferred to localize the ectopic parathyroid gland. We performed focused unilateral neck exploration (FUNE) with intraoperative frozen section analysis as a routine procedure for imaging-detected lesions. Bilateral neck exploration was performed for re-exploration cases and imaging-negative cases. Histopathology confirmed EPTA and postoperative serum calcium normalized in all cases. 4D-CT is promising for ectopic parathyroid gland localization if all other imaging modalities fail. Despite the advancements in imaging, surgical experience continues to play the central role in the management of ectopic parathyroid pathologies.

 


 

Primer hiperparatiroidizmde (PHPT), ektopik paratiroid adenomlarının (EPTA) tanısı ve tedavisi baş boyun cerrahları için zorlu bir süreçtir. EPTA farklı yerlerde olan beş hastayı, görüntüleme yöntemlerinin derinlemesine bir tartışması ile birlikte sunduk. Asemptomatik hiperkalsemi ve PHPT'de sestamibi sintigrafisi (MIBI) ve ultrasonu birinci basamak görüntüleme aracı olarak kullandık. Başlangıçta paratiroid patolojisi lokalize değilse, MIBI veya bilgisayarlı tomografiye (BT) tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi (SPECT) eklendi. Ektopik paratiroid bezini lokalize etmek için tercih edilen son görüntüleme yöntemi, dört boyutlu paratiroid BT (4B-BT) idi. Görüntülemede patolojinin yeri saptanan hastalarda, rutin bir prosedür olarak intraoperatif frozen analizi ile birlikte odaklanmış tek taraflı boyun eksplorasyonu uygulandı. İki taraflı boyun eksplorasyonu, revizyon ve görüntülemede patolojinin yeri saptanamayan olgularda uygulandı. Histopatolojik inceleme ile EPTA doğrulandı ve postoperatif serum kalsiyumu tüm vakalarda normal düzeylerine indi. Diğer tüm görüntüleme yöntemleri başarısız olduğunda 4B-BT ektopik paratiroid bezi lokalizasyonu için umut verici olur. Görüntüleme alanındaki ilerlemelere rağmen, cerrahi deneyim ektopik paratiroid patolojilerinin yönetiminde merkezi bir rol oynamaya devam etmektedir.

 

Cite this article as: Binnetoğlu A, Demir B, Mamadlı J. Challenges in the Management of Ectopic Parathyroid Pathologies: A Case Series of Five Patients. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(2): 133-6.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474