Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Auditory Brainstem Response Measurements in Newborns: Which Electrode Placement Is Better?

1.

Department of Audiology, Hacettepe University, School of Health Sciences, Ankara, Turkey

2.

Unit of Audiology and Speech Pathology, Hacettepe University Hospital, Ankara, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 112-117
DOI: 10.5152/tao.2020.5065
Read: 71 Downloads: 29 Published: 10 July 2020

Objective: The objective of this study was to determine the fastest and the most effective auditory brainstem response (ABR) measurement protocol for audiological diagnosis in babies up to three months of age.

Methods: Twenty-two newborns (aged 0 to 63 days) who passed the newborn screening test in at least one ear were evaluated in the study. The ABR were recorded with click stimulus using two different electrode montages (1st montage: ipsilateral mastoid, contralateral mastoid, vertex. 2nd montage: nape of the neck, vertex, cheek). Latencies of waves I, III, V and duration of the test were recorded and analyzed.

Results: Wave V latencies from both electrode montages were statistically shortest at the level of 70 dBnHL and longest at the level of 20 dBnHL (p=0.00). When the duration of the test at three different intensity levels were compared between the two electrode montages, only the test durations at 50 dBnHL were significantly different (p=0.017). The test times at 70 dBnHL in the first montage were observed to be significantly different in babies aged 1 to 30 days and aged 31 to 63 days (p=0.005).

Conclusion: In protocols to evaluate the hearing of pediatric groups, it is very important to complete the ABR, which has significant value in early diagnosis, in a short time and reliably. It is concluded that in terms of practicality, the second montage is more advantageous and comfortable for both audiologists and newborns in single channel ABR systems.

 


 

Amaç: Bu çalışmanın amacı üç aya kadar olan bebeklerde odyolojik tanılamada en hızlı ve en etkili işitsel beyin sapı cevabı (İBC) ölçüm protokolünü belirlemektir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma için yenidoğan işitme taramasından en az bir kulaktan geçmiş 22 yenidoğan (kronolojik yaşı 0-63 gün arası) değerlendirildi. İBC, iki farklı elektrot yerleşim düzeninde (1. yerleşim: İpsilateral, kontralateral mastoid, verteks; 2. yerleşim: Ense kökü, verteks, yanak), klik uyaran kullanılarak kaydedildi. Değerlendirmede I, III ve V. dalga latansları ve test süreleri kaydedilerek analiz edildi.

Bulgular: Her iki elektrot yerleşiminde V. dalga latansları 70 dB’de en kısa, 20 dB’de ise en uzun olarak elde edildi. Elde edilen bu farklar istatistiksel olarak anlamlıydı. İki yerleşimde üç farklı şiddette yapılan kayıtların süreleri karşılaştırıldığında, sadece 50 dB’de yapılan kayıtların sürelerinde istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü. Her iki yerleşim durumunda aynı şiddet seviyeleri için, 1-30 günlük bebekler ile 31-63 günlük bebeklerde süre karşılaştırılması yapıldığında, birinci yerleşim durumunda 70 dB’de yapılan kayıtların sürelerinin birbirlerinden anlamlı olarak farklı olduğu görüldü.

Sonuç: Çocuk gruplarının işitmelerinin değerlendirilmesinde kullanılan protokollerde, erken tanı için büyük değere sahip olan İBC’nin, kısa sürede ve güvenilir bir şekilde tamamlanması son derece önemlidir. Tek kanallı İBC sistemlerinde pratiklik açısından ikinci yerleşimin kullanılmasının hem odyolog hem de yenidoğan açısından daha avantajlı ve konforlu olduğu sonucuna varıldı.

 

Cite this article as: Yiğit Ö, Özbal Batuk M, Çiçek Çınar B, Yıldırım M, Yaralı M, Sennaroğlu G. Auditory Brainstem Response Measurements in Newborns: Which Electrode Placement Is Better? Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(2): 112-7.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474