Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

An Evaluation of the Effects of Betahistine and Dimenhydrinate on Posterior Canal Benign Paroxysmal Positional Vertigo

1.

Department of Otorhinolaryngology, Erzincan University School of Medicine, Erzincan, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 191-196
DOI: 10.5152/tao.2019.4185
Read: 210 Downloads: 98 Published: 31 December 2019

Objective: Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) is the most common peripheral vestibular system disease causing dizziness. It occurs more in the 5th decade of life and affects the posterior canal in 90% of the patients. The most effective treatment method is canalith repositioning (CRP) maneuver. The aim of this study is to evaluate the effects of betahistine and dimenhydrinate therapies in addition to CRP maneuver on BPPV patients.

Methods: The study included 64 patients who had complaints of dizziness and were diagnosed with BPPV by their history and provocation maneuvers. The patients were divided into two groups. In Group 1, only repositioning maneuver was performed. Group 2 was divided into two subgroups. In Group 2a, repositioning maneuver was performed and betahistine 24 mg twice daily was given for 10 days. In Group 2b, repositioning maneuver was performed and dimenhydrinate 50 mg once daily was given for five days. On the 10th day, all patients were reexamined, and provocation maneuver was performed. Dizziness handicap inventory (DHI) was completed and outcomes were reviewed for therapeutic efficacy.

Results: Mean DHI scores in all patient groups statistically significantly decreased from a pre-treatment level of 52.16 (range, 20-100) to a post-treatment level of 17.84 (range, 0-78)  (p<0.001). No statistically significant differences were found in terms of DHI scores between Group 1 (repositioning maneuver only) and Group 2 (repositioning maneuver plus betahistine or dimenhydrinate).

Conclusion: The most effective treatment method of BPPV is repositioning maneuver. Addition of betahistine or dimenhydrinate pharmacotherapy to repositioning maneuver did not show superiority to treatment with repositioning maneuvers alone.

 


 

Amaç: Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV), baş dönmesine yol açan en yaygın periferik vestibüler sistem hastalığıdır. Beşinci dekatta daha fazla görülür ve hastaların %90'ında posterior kanal etkilenir. Tedavide en etkili yöntem repozisyon manevralarıdır. Bu çalışmanın amacı, repozisyon manevralarına ek olarak uygulanan betahistin veya dimenhidrinat tedavisinin BPPV hastaları üzerindeki etkisini değerlendirmektir.

Yöntemler: Çalışmaya baş dönmesi şikâyeti olan, hasta geçmişi ve provokasyon manevraları sonucunda BPPV tanısı alan 64 hasta dâhil edildi. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. Grup 1’e sadece repozisyon manevrası yapıldı. Grup 2 ise kendi arasında ikiye ayrıldı; Grup 2a’ya repoziyon manevrası yapıldı ve 10 gün boyunca günde iki kere 24 mg betahistin tedavisi verildi. Grup 2b’ye repozisyon manevrası sonrası 5 gün boyunca 50mg/gün dimenhidrinat tedavisi verildi. Onuncu günde hastalar tekrar muayene edilerek provokasyon manevraları yapıldı. İlk tanı anında ve 10. günde hastalara baş dönmesi engellilik anketi (dizziness handicap inventory, DHI) uygulanarak tedavilerin etkinliği incelenmiştir.

Bulgular: Tüm hasta grubunun tedaviden önce 52.16 (aralık, 20-100) olan ortalama DHI skoru, tedaviden sonra 17.84'e (p<0,001) düştü; bu düşüş istatistiksel olarak anlamlı idi. Tek başına repozisyon manevrası uygulanan grup ile ek olarak betahistin veya dimenhidrinat tedavisi alan alt gruplar arasında DHI skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı.

Sonuç: BPPV’de en etkili tedavi yöntemi repozisyon manevralarıdır. Repozisyon manevrasına ek olarak betahistin ve dimenhidrinatın tedaviye eklenmesinin repozisyon manevrasına üstünlüğü görülmemiştir.

Cite this article as: İnan HC, Kıraç M. An Evaluation of the Effects of Betahistine and Dimenhydrinate on Posterior Canal Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(4): 191-6.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474