Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Research

An Analysis of Otology-Neurotology Articles from Turkey Published in Science Citation Indexed Otolaryngology Journals from 2012 through 2016

1.

Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Health Science University, Evliya Çelebi Training and Research University, Kütahya, Turkey

2.

Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Ministry of Health, İstanbul Avcılar Murat Kölük State Hospital, İstanbul, Turkey

3.

Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Ministry of Health, Mareşal Çakmak State Hospital, Erzurum, Turkey

4.

Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Ministry of Health, Şırnak State Hospital, Şırnak, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 127-132
DOI: 10.5152/tao.2019.4027
Read: 309 Downloads: 116 Published: 19 November 2019

Objective: The objective of this study was to review the articles on otology-neurotology submitted from Turkey and published in Science Citation Indexed (SCI) and Science Citation Index-Expanded (SCI-E) journals in the period from 2012 through 2016 in terms of characteristics and quantity, and to analyze the variances in these parameters over the defined time period to profile the national scientific endeavor in the field.

Methods: We searched the papers on otology-neurotology and related subjects that were submitted from Turkey and published in the period from 2012 through 2016 in the relevant journals listed in SCI and SCI-E. We noted the impact factors and quartile rankings of the publishing journals, and reviewed, counted and classified the titles, subjects, types and characteristics of the articles that met our criteria.

Results: A total of 546 papers from Turkey were published in 25 SCI and SCI-E listed journals (145 and 401, respectively) in the defined period. The impact factors of these 25 journals ranged from 0.392 to 2.951. Of these papers, 393 (71.97%) were experimental or observational clinical studies, case reports, or surveys; 137 (25.10%) were non-clinical, laboratory or animal experiments; and the remaining 16 (2.93%) were reviews or letters to the editor.

Conclusion: A substantial number of papers on otology-neurotology submitted from Turkey were published in many prestigious SCI-journals, however, we did not find any significant increase in this number in the given period. We also found concentration of articles in certain journals and inclination to a few subjects and would like to underline that the number of basic science and ecological-epidemiological studies within the confines of our review were relatively few.

 


 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’den otoloji-nörootoloji bilim dalında 2012-2016 yılları arasında Science Citation Index (SCI) ve Science Citation Index Expanded’de (SCI-E) yer alan dergilerde yayımlanan makaleleri nitelik ve nicelik açısından incelemek, böylelikle bu süre içinde belirtilen parametrelerdeki değişimleri analiz etmek suretiyle  bu alandaki ulusal bilimsel çalışmaların profilini ortaya koymaktır.

Yöntemler: Otoloji-nörootoloji ve ilişkili konularla ilgili SCI ve SCI-E dergilerinde, 2012-2016 (dahil) yılları arasında Türkiye’den yapılan yayınlar incelendi.  Bu yayınları basan dergilerin etki faktörleri ve çeyreklik dilimlerdeki sıralamaları ve kriterleri karşılayan makalelerin başlıkları, konuları, türleri ve özellikleri incelenerek, sayıldı ve sınıflandırdı.

Bulgular: Yirmi beş SCI ve SCI-E kaynaklı dergide, 2012-2016 (dahil) yılları arasında Türkiye’den yapılan yayın sayısı 546 idi (sırasıyla 145 ve 401). Bu 25 derginin etki faktörü 0.392 ile 2.951 arasında idi. Makalelerin 393'ü (%71.97) deneysel veya gözlemsel klinik çalışmalar, olgu sunumları ve saha çalışmaları; 137'si (%25.10) klinik olmayan, laboratuvar ve hayvan deneylerinden; kalan 16'sı (%2.93) ise derleme ve editöre mektuplardan oluşmaktadır.

Sonuç: Bir çok saygın SCI dergide Türkiye'den önemli sayıda otoloji-nörootoloji makalesi yayınlanmış olmasına rağmen, belirtilen zaman diliminde makale sayılarında önemli bir artış saptamadık. Ayrıca makalelerin belli dergilerde birkaç konuda yoğunlaştığını ve incelememizin sınırları içinde temel bilimler ile ekolojik-epidemiyolojik çalışmaların sayısının nispeten az olduğunu da vurgulamak isteriz.

Cite this article as: Yıldırım N, Topuz MF, Zorlu A, Erdoğan O, Aksoy S. An Analysis of Otology-Neurotology Articles from Turkey Published in Science Citation Indexed Otolaryngology Journals from 2012 through 2016. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(3): 127-32.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474