Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

A Study on the Use of Massive Open Online Courses in Otorhinolaryngology After Graduation

1.

Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, University of Health Sciences Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

2.

Department of Medical Education, Akdeniz University School of Medicine, Antalya, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 171-175
DOI: 10.5152/tao.2019.4574
Read: 208 Downloads: 96 Published: 31 December 2019

Objective: The use of massive open online courses (MOOCs) in medical education and postgraduate education is becoming more and more widespread across the world. A survey study was carried out in Turkey to collect information and raise awareness about the use of MOOCs for educational and training purposes in the field of otorhinolaryngology after graduation.

Method: The prepared survey questionnaire was published on the online communication platform of the Turkish Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery Association, and volunteers were asked to fill-out the questionnaire by clicking the given link.

Results: A total of 210 volunteers participated in the survey study. Most of the volunteers (26.2%) were in the 36-40 age range. At the time of the study 53.8% of the volunteers were working as specialist doctors, 19.5% as residents, 10.5% as professors, 8.1% as associate professors, and 8.1% as assistant professors. Only 19 (9%) respondents ticked "yes" in response to the question "Are you familiar with the MOOC programs?" and only six (2.9%) of these respondents had attended a MOOC program. Evaluation of the correlation between academic title and awareness of MOOC programs showed that the instructors had a significantly higher level of MOOC awareness compared to the specialists and the residents (p=0.032).

Conclusion: Results of the survey revealed that the use of MOOC programs in postgraduate otorhinolaryngology education was low and the volunteers were not well-informed about this practice.

 


 

Amaç: Kitlesel çevrim içi açık derslerin (KÇAD), tıp eğitiminde ve mezuniyet sonrası eğitimde kullanımı dünyada giderek yaygınlık kazanmaktadır. Türkiye'de mezuniyet sonrası Kulak Burun Boğaz alanında KÇAD’ın eğitim-öğrenim amaçlı kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak ve farkındalığı artırmak amacıyla anket çalışması yapıldı.

Yöntemler: Hazırlanan anket formu Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneğinin çevrim içi haberleşme kanalında yayınlandı ve gönüllülerin bağlantıyı tıklayarak anketi doldurmaları istendi.

Bulgular: Bu anket çalışmasına toplam 210 gönüllü katıldı. Gönüllülerin çoğunluğu (%26,2) 36-40 yaş aralığındaydı. Çalışmanın yapıldığı dönemde çalışmaya katılan gönüllülerin %53,8'i uzman doktor, %19,5'i asistan doktor, %10,5'i profesör, %8,1'i doçent doktor, %8,1’i yardımcı doçent doktor kadrosunda çalışmaktaydı. “KÇAD programları hakkında bilgiye sahip misiniz?" sorusuna yalnızca 19 (%9) kişi "evet" yanıtı verirken, daha önce KÇAD platformuna dâhil olan katılımcıların sayısı altı (%2,9) olarak saptandı. Akademik unvan ve KÇAD programından haberdar olma ilişkisi değerlendirildiğinde, öğretim üyelerinin KÇAD programlarından uzman ve asistanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla haberdar oldukları görüldü (p= 0,032).

Sonuç: Sonuç olarak mezuniyet sonrası Kulak Burun Boğaz eğitiminde KÇAD programlarının kullanımının ve çalışmaya katılan gönüllülerin bu alandaki bilgilerinin oldukça düşük olduğu saptandı.

Cite this article as: Eyigör H, Gürpınar E. A Study on the Use of Massive Open Online Courses in Otorhinolaryngology After Graduation. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(4): 171-5.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474