Original Investigation

Why Do We Not Need CT in Patients Who Undergo Type I Tympanoplasty?

10.5152/tao.2014.698

  • Uygar Levent Demir
  • Metin Yüksel Akyıldız
  • Yaser Said Çetin
  • Fikret Kasapoğlu

Received Date: 08.08.2014 Accepted Date: 15.08.2014 Turk Arch Otorhinolaryngol 2014;52(3):77-80

Objective:

High-resolution computed tomography (HRCT) has gained wide acceptance in diagnostic work-up of suppurative chronic otitis media. Most ear surgeons order HRCT to make a rational operative plan, especially in the presence of symptoms, such as refractory otorrhea with bad odor, epithelial debris at retraction pockets, and defects in bony walls of the middle ear. The aim of this study was to show the lack of necessity of preoperative HRCT by evaluating its predictive value in patients who underwent type I tympanoplasty.

Methods:

The study included a patient group who underwent tympanoplasty with dry perforation and normal middle ear mucosa. The intraoperative findings of 43 patients were compared with preoperative HRCT and audiogram findings.

Results:

There was no significance between preoperative air conduction threshold and existence of ossicular erosion in HRCT. HRCT incorrectly predicted the presence of cholesteatoma in two patients. The positive predictive value of HRCT in detecting soft or granulation tissue was 4/14 (28.57%). The sensitivity and specificity of HRCT in the diagnosis of ossicular chain status were 9.09% and 90.62%, respectively.

Conclusion:

HRCT plays an important role in the assessment of patients with suppurative chronic otitis media and cholesteatoma. However, preoperative HRCT in patients who have undergone type I tympanoplasty is not necessary. It has no benefit and also leads patients to unnecessary radiation exposure.

ÖZET

Amaç:

Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (YÇBT) süpüratif kronik otitlerin tanı aşamasında yaygın kabul görmektedir. Çoğu kulak cerrahı, özellikle dirençli ve kötü kokulu kulak akıntısı, retraksiyon ceplerinde epitelyal debris ve orta kulağın kemik duvarlarında defekt olan hastalarında doğru bir ameliyat planı oluşturmak için rutin YÇBT isteğinde bulunmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı Tip 1 Timpanoplasti yapılan hastalarda, ameliyat öncesinde YÇBT istemenin gereksiz olduğunu prediktif değeriyle birlikte ortaya koymaktır.

Yöntemler:

Bu çalışma normal orta kulak mukozası ile birlikte olan kuru perforasyon nedeniyle timpanoplasti uygulanan bir hasta grubunu içermektedir. Toplam 43 hastanın intraoperatif bulguları, ameliyat öncesi YÇBT ve odyogram bulguları ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular:

Ameliyat öncesi hava yolu eşikleri ile YÇ- BT’de kemikçik erozyonu görülmesi arasında anlamlı ilişki yoktur (p=0,083). YÇBT, iki hastada kolesteatom mevcudiyetini hatalı tahmin etmiştir. YÇBT’nin yumuşak doku veya granülasyon dokusunu tespit etmedeki pozitif prediktif değeri 4/14 (%28,57) olmuştur. YÇ- BT’nin kemikçik zincirin durumu için tanısal duyarlılığı %9,09 ve özgüllüğü ise %90,62 olarak bulunmuştur.

Sonuç:

YÇBT, kolesteatomu ve süpüratif kronik orta kulak enfeksiyonu olan hastaların değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak tip 1 timpanoplasti yapılan hastalarda ameliyat öncesinde YÇBT istenilmesi gerekli değildir. Bu durumlarda faydası olmadığı gibi hastaların gereksiz radyasyona maruz kalmasına sebep olmaktadır.

TR PDF

Keywords: Suppurative otitis media, tympanoplasty, computed tomography