Original Investigation

Which Patients Can Benefit from Pillar Palatal Implant Procedure?

10.5152/tao.2014.470

  • Oğuz Kuşcu
  • Rıza Önder Günaydın
  • Tevfik Sözen
  • Münir Demir Bajin
  • Oğuz Öğretmenoğlu

Received Date: 11.02.2014 Accepted Date: 26.06.2014 Turk Arch Otorhinolaryngol 2014;52(3):93-97

Objective:

The aim of this prospective study is to determine which patients may benefit from pillar procedure as a treatment for snoring.

Methods:

A total of 37 patients (25 males and 12 females) with a history of snoring were implanted with 3 pillar palatal implants. Flexible fiberoptic examination was used to evaluate the upper airway, especially the retropalatal and retrolingual areas. Visual analog scale (VAS) and polysomnography were performed on before and 3rd months after the pillar procedure. The implantation was performed under local anesthesia.

Results:

The mean VAS score was reduced from 9.3±0.6 to 6.2±1.1 at the 3rd month. VAS scores of snoring intensity were reduced >50% in 24 of the patients (64.8%). The mean apnea-hypopnea index (AHI) was 11.7±2.3 before the implantation and was reduced to 8.4±1.6 at the 3rd month. VAS and AHI had a close relation with gender, body weight, and oropharynx class. There were no major complications, such as infection, extrusion, and major bleeding.

Conclusion:

Pillar procedure has a high success rate if it is done with appropriate patient selection, but overall effectiveness remains limited. Initial AHI and VAS values, oropharynx and tonsil position scores, and gender are important determinants of pillar procedure.

ÖZET

Amaç:

Horlama hastalarında pillar palatal implanttan hangi hastaların fayda görebileceğini saptamak için yapılmış prospektif bir çalışmadır.

Yöntemler:

Horlama şikayeti ile başvuran 25’i erkek, 12’si kadın 37 hastaya yumuşak damağa 3 adet pillar palatal implant tatbik edilmiştir. Fizik muayene özellikle üst havayolunun retropalatal ve retrolingual alanları değerlendiren fleksible fiberoptik ile yapılmıştır. Hastaların operasyon öncesi ve pillar uygulaması sonrası 3. ayda vizüel analog skala (VAS) skoru ve polisomnografi testleri yapılmıştır. İmplantasyon işlemi lokal anestezi altında gerçekleştirilmiştir.

Bulgular:

Üçüncü ayın sonunda VAS skorunda 9.3±0.6’dan 6.2±1.1’e düşme gözlenmiştir. Yine 24 hastada (%64.8) VAS skorunda %50’den fazla bir azalma saptanmıştır. 3. ayın sonunda ortalama apne hipopne indeksi (AHI) 11.7±2.3’den 8.4±1.6’a düşmüştür. VAS ve AHI cinsiyet, vucut ağırlığı ve orofarinks klas’ı ile yakın ilişki göstermektedir. Enfeksiyon, atılım ve major kanama gibi büyük komplikasyonlar hiç bir hastada gözlenmemiştir.

Sonuç:

Pillar prosedürü uygun hasta seçimi sonrasında uygulandığı takdirde yüksek başarı oranına sahiptir. Ancak genel effektivitesi limitli olan bir yöntemdir. Başlangıç AHI ve VAS değerleri, orofarinks, tonsillerinin durumu ve cinsiyetin pillar prosedürünün başarı oranında etkisi belirgindir.

TR PDF

Keywords: Pillar implants, snoring, obstructive sleep apnea, polysomnography