Research Article

Uludağ experience in the neck treatment of the tongue corpus and floor of mouth squamous cell carcinomas

10.2399/tao.08.021

  • Afşın Özmen
  • Göktuğ Saraydaroğlu
  • Levent Erişen
  • Fikret Kasapoğlu

Received Date: 24.06.2008 Accepted Date: 31.12.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2009;47(2):69-76

Objectives:

The aim of this study is to review the treatment of the neck in tongue corpus (TC) and floor of mouth (FM) cancers which have high incidence of neck metastasis with the experience gained from our patients.

Methods:

Fourty-three patients who underwent primary surgery between June 1992 to April 2007 were analyzed retrospectively.

Results:

Forty-one neck dissections (ND) were employed in 38 patients. Neck recurrence was observed in five patients (12%). One of five (20%) clinically N0 patients who did not undergo ND had neck recurrence. On the other hand, three of 25 clinically N0 patients (12%) who had ND developed neck recurrence. Only one of 13 N(+) patients (%8) had neck recurrence. On neck basis; among 32 patients who had selective ND, two of 19 patients with supraomohyoid ND (SOND) had neck recurrences whereas none of the 13 patients with extended SOND (ESOND) had neck recurrence. One of the neck recurrences was in the ipsilateral zone IV of a patient with SOND, another neck recurrence was in the ipsilateral zone V of a patient with modified radical ND (MRND). Remaining two patients had recurrence in the contralateral untreated neck. None of the eight clinically N1 patients who underwent selective ND had neck recurrence. Despite salvage treatments, all patients with neck recurrence died due to disease.

Conclusion:

The decision for excluding ND in oral cavity cancer should be given cautiously and ND should be employed in case of tumor depth more than 5 mm. We recommend ESOND as the selective ND in which zone IV is added to the dissection to be chosen in N0 patients. Selective ND’s may be used effectively in selected N1 patients. Bilateral ND should be done especially in FM lesions and lesions crossing the midline.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmanın amacı boyuna metastaz oranı oldukça yüksek olan dil gövedesi (DG) ve ağız tabanı (AT) kanserlerinde, olgularımızdan edindiğimiz deneyimler ışığında boynun tedavisini gözden geçirmektir.

Yöntem:

Haziran 1992-Nisan 2007 tarihleri arasında DG ve AT kanseri nedeniyle primer cerrahi tedavi uygulanan 43 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:

Otuzsekiz hastaya toplam 41 boyun disseksiyonu (BD) yapıldı. Takiplerde beş hastada (%12) boyunda yineleme saptandı. Klinik N0 olup BD yapılmayan beş hastanın birinde (%20) yineleme izlenirken, BD yapılan 25 hastanınsa üçünde (%12) yineleme görüldü. N(+) olan 13 hastanınsa sadece birinde (%8) yineleme oluştu. Boyun bazında bakıldığında; seçici BD yapılan 32 hastadan supraomohyoid BD (SOBD) yapılan 19 hastanın ikisinde yineleme görülürken, genişletilmiş SOBD (GSOBD) yapılan 13 hastanın hiç birinde yineleme gelişmedi. Yinelemelerin bir tanesi SOBD yapılmış hastanın aynı taraf IV. bölgesinde, bir tanesi modifiye radikal BD (MRBD) yapılmış hastanın aynı taraf V. bölgesinde, diğer iki hastada ise tedavi edilmemiş olan kontrlateral boyunda görüldü. Klinik olarak N1 olan sekiz hastada seçici BD uygulanmış ve bu hastaların hiç birinde boyun yinelemesi izlenmemiştir. Nüks gelişen tüm hastalar kurtarma tedavilerine rağmen hastalık nedeniyle kaybedildiler.

Sonuç:

Oral kavite kanserlerinde BD yapmama kararı çok iyi verilmelidir ve tümör derinliği beş mm'den fazla olduğunda mutlaka BD yapılmalıdır. N0 hastalarda seçici BD olarak IV. bölge diseksiyonunun da eklendiği GSOBD'nin tercih edilmesini önermekteyiz. Uygun N1 hastalarda seçici BD'ler de etkin olarak kullanılabilir. Özellikle AT tutulumu olan, orta hattı geçen lezyonlarda bilateral BD yapılmalıdır.

Keywords: Tongue corpus, floor of mouth, squamous cell carcinoma, neck metastasis.