Research Article

Ultrasonographic evaluation of the parotid gland in patients with diabetes mellitus

10.2399/tao.08.032

  • Murat Topak
  • Aslı Şahin-Yılmaz
  • Özlem Saatçi
  • Mehmet Külekçi
  • Memik Teke

Received Date: 05.11.2008 Accepted Date: 29.01.2009 Turk Arch Otorhinolaryngol 2009;47(3):129-132

Objectives:

The current study aims to compare the parotid gland dimensions in patients with type II diabetes mellitus (DM) to control group of patients.

Methods:

46 patients with type II DM who are followed by our hospital’s Diabetes outpatient clinic, and 22 of otolaryngology Outpatient Clinic patients in whom diabetes, salivary gland pathology, alcoholism, anorexia nervosa, bulimia or autonomic nervous system dysfunction due to drugs have been excluded were included into the study. After a complete head and neck examination, all patients underwent bilateral parotid ultrasonography performed by a radiologist who was blinded to patients’ endocrinologic state. The anterior-posterior maximum length in the transverse axis (Tr), the superior-inferior maximum length in longitudinal axis (L) and the medial-lateral maximum length in longitudinal axis (ML) were measured. The results were compared in two groups using independent t test.

Results:

There were 46 patients in the DM group (17 men-29 women) and 22 patients (4 men-18 women) in the control group. There was no statistical difference between groups in terms of age, sex and body mass index. We failed to find any significant difference in Tr, L and ML measurements between the two groups.

Conclusion:

In conclusion, we suggest that in diabetic patients with sialadenosis one should not affiliate the condition with diabetes, and keep in mind the fact that there may be other etiological factors for sialadenosis.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmanın amacı toplumda en yaygın görülen endokrin bozukluk olan tip II diabetes mellitus (DM) hastalarında parotis boyutlarının kontrol grubu hastalarla karşılaştırılmasıdır.

Yöntem:

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diabet Polikliniğinde takip edilmekte olan 46 adet tip II DM hastası ve KBB Polikliniğine başvuran DM veya tükürük bezleriyle ilgili bir yakınması ve tespit edilen bir patolojisi olmayan, alkolizm, anoreksi-a nervosa, bulimia, otonomik sistemi etkileyen ilaç kullanımı gibi sialadenosise yol açabilecek diğer sistemik hastalığı bulunmayan 22 sağlıklı hasta çalışmaya alındı. Hastalara rutin KBB muayenesini takiben radyoloji bölümünde aynı hekim tarafından iki taraflı parotis ultrasonografisi yapıldı. Radyolog ölçümler sırasında hastanın endokrin durumundan habersizdi. Yapılan ölçümlerde, transvers eksende anterior-posterior maksimum uzunluk (Tr), superior-inferior longitudinal eksende maksimum uzunluk (L), ve longitudinal kesitte maksimum medial-lateral uzunluk (ML) değerleri saptandı. Diabetik grupta ve kontrol grubunda elde edilen ölçüm sonuçları t testi kullanılarak birbirleriyle karşılaştırıldı.

Bulgular:

DM grubunda 17 erkek, 29 kadın toplam 46 hasta, kontrol grubunda 4 erkek,18 kadın olmak üzere 22 hasta vardı. Gruplar arasında yaş ve vücut kitle indeksi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark mevcut değildi. Diabetik grupla kontrol grubu arasında Tr, L ve ML değerleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı.

Sonuç:

Sialadenosis düşündüğümüz ve aynı zamanda DM olan bir hastada sialadenosisi DM ile açıklamamak, diğer etyolojik nedenleri de göz önünde bulundurmak gerekir.

Keywords: Diabetes, parotid gland, sialadenosis.