Research Article

Tonsillectomy in children: thermal welding system versus cold dissection technique

10.2399/tao.08.005

  • Özgür Yiğit
  • Zeynep Alkan Çakır
  • Ayfle Sezim Şişman
  • Emin Karaman

Received Date: 20.02.2008 Accepted Date: 10.03.2009 Turk Arch Otorhinolaryngol 2009;47(2):77-82

Objectives:

Tonsillectomy is one of the most frequently applied and the oldest surgical procedures in otorhinolaryngology. While the cold dissection method (CDM) is the one of the most frequent techniques, new methods are being generated to improve the outcome of tonsillectomy. Thermal welding system (TWS) is the most recent surgical method. In this prospective, randomized, single-blind, single surgeon study, TWS and CDM are compared with respect to per/postoperative parameters under the light of current literature.

Methods:

Fifty four patients were included in this study. Patients were randomly assigned to TWS or CDM groups. Twenty four patients in the TWS group (mean age 10.38 years) and thirty patients in CDM group (mean age 10.77) underwent tonsillectomy under general anesthesia. During surgery; operating time, intraoperative bleeding and postoperative pain, return of phonation, the initiation time of oral intake and complication rates were evaluated. Patients who had adenoidectomy and similar procedures in addition to tonsillectomy and patients with hemorrhagic diathesis were excluded from the study.

Results:

While mean operative time was 13.92±3.66 minutes for TWS, the time for CDM was 37.80±14.13 minutes (p<0.001). Mean intraoperative blood loss was 6.33±4.27 ml for TWS and 30.17±10.95 ml for CDM (p<0.001). In both groups, from the first postoperative day on, complaints of pain decreased stepwise. However from the first to the fifth postoperative days (p<0.05) higher pain scores were observed in the TWS group than the CDM group. Within our findings, mean time to recovery of normal phonation was 5.42±1.25 days for TWS and 2.37±1 days for the CDM group (p<0.001). Time to recovery of normal oral intake activity was not significantly different between the two groups (5.9±0.99 days in TWS group, 5.5±1.35 days in CDM group) (p>0.05). Primary hemorrhage occurred in 3 patients of the TWS and 10 patients of the CDM group. Secondary postoperative hemorrhage was seen in 1 patient of the TWS group.

Conclusion:

TWS provides a lesser intraoperative bleeding and decrease the operative time. However CDM offers better postoperative comfort. Because there are not adequate publications concerning this issue, it is necessary to design new comparative studies between tonsillectomy techniques to evaluate postoperative bleeding and patient comfort.

ÖZET

Amaç:

Tonsillektomi, otolaringoloji işlemlerinden en eski ve çok sık uygulanan cerrahi uygulamalardan biridir. Soğuk diseksiyon yöntemi (SDM) en sık uygulanan tekniklerden biri olsa da tonsillektomide yeni yöntemler de bulunmaktadır. Termal wel-ding sistemi (TWS) en yeni cerrahi yöntemlerden biridir. Bu prospektif, randomize, tek cerrahlı, tek kör çalışmada, TWS ve SDM'nun peri-/postoperatif parametreleri literatür eşliğinde karşılaştırmıştır.

Yöntem:

Bu çalışmaya 54 hasta dahil edilmiştir. Hastalar gelişigüzel olarak TWS ve SDM grubuna ayrıldı. Yirmidört hastaya TWS grubunda (ortalama yaş 10.38), otuz hastaya SDM grubunda (ortalama yaş 10.77) genel anestezi altında tonsillektomi işlemi uygulanmıştır. Cerrahi sırasında; operasyon zamanı, operasyon esnasında kanama, cerrahi sonrasında ise ağrı, konuşma aktivasyonuna dönme, oral alıma başlama zamanı ve komplikasyon oranları değerlendirildi. Adenoidektomi olanlar ve tonsillektomiye ek benzeri işlem yapılanlar ve kanama hastalığı olanlar çalışmadan çıkarıldılar.

Bulgular:

TWS için ortalama operasyon zamanı 13.92±3.66 dakika bulunmasına karşılık, SDM grubunda bu zaman 37.80±14.13 dakika olarak bulundu (p<0.001). Ortalama operasyon esnasındaki kan kaybı TWS için 6.33±4.27 ve SDM için 30.17±10.95 ml (p<0.001) bulundu. Her 2 grupta postopera-tif 1. günden 5. güne kadar ağrı şikayetlerinde giderek azalma görülmesine karşılık TWS grubunda, SDM grubundan daha yüksek ağrı skoru gözlendi (p<0.001). Normal konuşma aktivi-tesine başlama zamanı TWS grubunda ortalama 5.42±1.25 gün ve SDM grubunda 2.37±1 gün olarak bulundu (p<0.001). Buna karşılık oral alıma başlama zamanı açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanmadı (TWS grubunda 5.9±0.99, SDM grubunda 5.5±1.35) (p>0.05). Pri-mer kanama TWS grubundan 3 hastada ve SDM grubundan 10 hastada gözlendi. Sekonder postoperatif kanama TWS grubunda 1 hastada gözlendi.

Sonuç:

TWS, operasyon esnasında ve operasyon zamanı açısından daha iyi sonuçlar sağlamıştır. Buna karşılık SDM daha iyi postoperatif konfor sunmuştur. Bu konuda henüz yeterli yayın bulunmadığından, postoperatif kanama ve hasta konforu hakkında yeni karşılaştırmalı çalışmalar dizayn etmek gereklidir.

Keywords: Cold dissection method, thermal welding system, tonsillectomy, children.