Research Article

Thyroidectomy indications in surgical treatment of laryngeal carcinoma

10.2399/tao.08.022

  • Ömer Bilaç
  • Barış Naiboğlu
  • Celil Uslu
  • Sema Toros
  • Özlem Türk
  • Davut Akduman
  • Murat Karaman
  • Arman Tek
  • Evren Ay Ögredik

Received Date: 26.06.2008 Accepted Date: 28.10.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2009;47(1):21-28

Objectives:

Surgery is the first choice at the surgical treatment of laryngeal carcinoma. It is advised in the literature to perform thyroidectomy in addition to laryngectomy if the primary tumor advances to subglottic region or invades extralaryngeal tissues. But, hypothyroidism may be established especially after radiotheraphy. We aimed to evaluate thyroidectomy indications during laryngeal surgery under the guidance of literature.

Methods:

Invasion of thyroid gland from the primary tumor has been examined from the medical records of 44 patients who had been operated because of laryngeal carcinoma at Haydarpafla Numune Education and Training Hospital between February 2002 and February 2007.

Results:

Only, 1 patient had thyroid gland invasion. The TNM status of the patient was T4aN3, stage 4b with a 10 mm subglottic extension.

Conclusion:

Thyroidectomy must be performed during laryngeal surgery only at the specific cases carrying the criteria of having subglottic and transglottic extension of the primary tumor, having thyroid gland mass with the palpation, and the tumors invading thyroid cartilage.

ÖZET

Amaç:

Larenks kanserinin tedavisinde cerrahi tedavi halen ilk sırada yer almaktadır. Bazı yayınlarda ekstralarengeal veya subg-lottik bölgeye tümör yayılımı mevcutsa larenjektomiye ek olarak tiroidektominin de yapılması önerilmektedir. Postoperatif dönemde radyoterapi uygulanması ile hipotiroidi gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bu çalışmamızda larenks kanserinin tedavisinde eşzamanlı tiroidektomi endikasyonlarını geniş literatür bilgileri ışığında tekrar gözden geçirmeyi amaçladık.

Yöntem:

Çalışmada Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde Şubat 2002 ve Şubat 2007 tarihleri arasında skuamöz hücreli karsinom tanısı ile la-renjektomi operasyonu uygulanmış 44 olgu retrospektif olarak incelenerek primer tümörün tiroid bezine invazyonu araştırıldı.

Bulgular:

incelenen 44 hastanın 1'inde larengeal karsinomun tiroid bezine invazyonu mevcuttu. TNM sınıflamasına göre T4aN3, evre 4b ve subglottik uzanımı 10 mm olan, iyi differan-siye, transglottik skuamöz hücreli larenks karsinomuydu.

Sonuç:

Larenjektomi sırasında eş zamanlı olarak tiroidektominin ancak seçilmiş olgularda yapılması gerektir. Bu olgular in-traoperatif inspeksiyon ve palpasyon ile tiroid bezinde kitle bulunanlar, subglottik alana uzanımı 10 mm'den fazla olan transglottik veya subglottik tümörler, intraoperatif transkartilajenöz invazyonu olan transglottik tümörler olmalıdır.

Keywords: Thyroidectomy, larynx carcinoma, laryngectomy.