Research Article

Thyroidectomy associated with laryngectomy in laryngeal cancer treatment

  • Mesut Sabri Tezer
  • Ümit Tuncel
  • Kamran Sarı
  • Samet Özlügedik
  • Adnan Ünal
  • Ali Titiz

Received Date: Accepted Date: 08.12.2005 Turk Arch Otorhinolaryngol 2006;44(1):25-28

Objectives:

Surgery is still the first line therapy in advanced laryngeal cancer. Especially in T3 and T4 laryngeal cancer total laryngectomy is performed frequently. In some publications, synchronous ipsilateral thyroidectomy is recommended if extralaryngeal or subglottic invasion is identified. However, hypothyroidism and hypocalcemia were determined in patients after thyroidectomy. In this study we aimed to determine whether thyroidectomy is necessary in the management of advanced laryngeal cancer or not.

Methods:

We investigated 41 laryngeal cancer patients that had underwent total laryngectomy and ipsilateral thyroidectomy synchronously between 1993 and 2004. The percentage of thyroid invasion of primary tumor was evaluated.

Results:

We identified only one thyroid metastasis in 41 patients. In 40 patients no thyroid invasion was found.

Conclusion:

These results were consistent with the literature in which synchronous thyroidectomy was recommended only in selected cases.

ÖZET

Amaç:

İleri evre larenks kanserinin tedavisinde cerrahi tedavi halen ilk sırada yer almaktadır. Total larenjektomi özellikle T3 ve T4 hastalarda sıklıkla uygulanmaktadır. Bazı yayınlarda ekstralarengeal veya subglottik bölgeye tümör yayılımı mevcutsa larenjektomiye ek olarak tiroidektominin de yapılmasını önermektedir. Bununla birlikte hi-potiroidi ve hipokalsemi gibi beklenmedik komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bu çalışmamızda ileri evre larenks kanserinin tedavisinde tiroidektominin gerekli olup olmadığını ortaya koymayı amaçladık.

Yöntem:

1993-2004 yılları arasında kliniğimizde malign larenks tümörü nedeniyle total larenjektomi ve beraberinde ipsilateral tiroidektomi uygulanan 41 hasta taranarak, primer tümörün tiroide in-vazyon oranı araştırıldı.

Bulgular:

41 hastanın sadece birinde tiroide metastaz mevcuttu. 40 hastada tiroid invazyonuna rastlanmadı.

Sonuç:

Bu sonucun total larenjektomi sırasında eş zamanlı olarak tiroidektominin ancak seçilmiş olgularda yapılması gerektiğini savunan literatürle uyumlu olduğu görüldü.

Keywords: Laryngeal cancer, laryngectomy, thyroidectomy