Research Article

The relationship between the weather variables and secondary post-tonsillectomy haemorrhage

10.2399/tao.07.035

  • Şenol Civelek
  • Can Şinasi Kalkavan
  • Suat Turgut
  • İbrahim Sayın
  • Yekta Helbest Akgül

Received Date: 14.12.2007 Accepted Date: 08.01.2009 Turk Arch Otorhinolaryngol 2009;47(2):63-68

Objectives:

The aim of this study is to evaluate the effect of weather conditions on post-tonsillectomy haemorrhage.

Methods:

One-year period retrospective chart review. The charts of all patients who underwent bilateral tonsillectomy or adenotonsillectomy were reviewed. All patients with secondary post-tonsillectomy haemorrhage were included. The local meteorological data for the duration of the study including monthly minimum, maximum temperatures and relative humidity were obtained from the meteorological watch office in Diyarbak›r. The relationship between secondary post-tonsillectomy haemorrhage and weather variables was studied. Statistical analysis was performed using SPSS for Windows version 13 (Chicago, IL, USA). One sample t-test and linear regression analysis were performed.

Results:

1210 consecutive patients’ charts were reviewed. Overall haemorrhage rate was 5.52%. There was no statistical significance in secondary haemorrhage rates between different months of the year (p=0.99). Linear regression test revealed no statistical association between mean maximum temperature, mean minimum temperature, mean relative humidity and secondary haemorrhage rates (p=0.47, p=0.06, p=0.71, respectively).

Conclusion:

Literary data regarding the effect of weather on post-tonsillectomy haemorrhage is limited and shows inconsistency. This study shows that there is no correlation between post-tonsillectomy haemorrhage and weather variables, even with a fluctuating range of -3.3 to 40.9 °C in temperature.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmanın amacı iklim değişikliklerinin tonsillektomi sonrası kanamalar üzerine olan etkisinin değerlendirilmesidir.

Yöntem:

1 yıl içinde opere edilmiş olan bilateral tonsillektomi ve adenotonsillektomi hastalarının kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmaya tonsillektomi sonrası kanaması olan tüm hastalar dahil edilmiştir. Çalışma süresi boyunca aylık minimum ve maksimum hava sıcaklığı ile nem oranını içeren bölgesel meteorolojik data Diyarbakır meteoroloji ofisinden elde edilmiştir. Tonsillektomi sonrası kanama ile hava değişiklikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. istatistiksel analiz SPSS testi (Chicago, IL, USA), tek örnekli t-test ve doğrusal ilişki analizi ile yapılmıştır.

Bulgular:

1210 hastanın kayıtları incelenmiştir. Toplam kanama oranı %5.52'dir. Yılın değişik aylarında meydana gelen kanama oranları açısından istatistiksel olarak o anlamlı fark saptanmamıştır (p=0.99). Doğrusal ilişki analizi ile ortalama maksimum sıcaklık, ortalama minimum sıcaklık ve ortalama nem oranı ile tonsillektomi kanaması arasında istatistiksel fark saptanmamıştır (sırasıyla p=0.47, p=0.06, p=0.71).

Sonuç:

iklim değişikliklerinin tonsillektomi sonrası kanama üzerine olan etkisi olduğu savunan yayınlar sınırlı sayıdadır ve tutarsızlık gösterir. Bu çalışma -3.3 to 40.9 °C derece arasında değişen sıcaklık değişiklikleri ile tonsillektomi sonrası kanamalar arasında ilişki olmadığını göstermiştir.

Keywords: Tonsillectomy, haemorrhage, weather, temperature, humidity.