Research Article

The reasons and frequency of dry tap at myringotomy in pediatric patients with otitis media with effusion

  • Hasan Yasan
  • Bülent Ferdi Özel
  • Harun Doğru
  • Mustafa Tüz
  • Murat Yarıktaş

Received Date: Accepted Date: 20.09.2005 Turk Arch Otorhinolaryngol 2005;43(4):219-223

Objectives:

To determine the frequency and causes of dry tap at myringotomy in pediatric patients myringotomized due to provisional diagnosis of otitis media with effusion.

Methods:

Charts of 435 ears of 256 patients (158 male, 98 female) myringotomized due to otitis media with effusion were reviewed between years 1999-2003. The mean age was 7.1 ± 3.4, ranging between 2-16 years. Preoperative appearance of tympanic membrane, tympanogram, acoustic reflex, age, gender, season of operation were all investigated in relation to dry tap at myringotomy.

Results:

Two-hundred and sixty out of 435 ears were inserted myringotomy tube following fluid aspiration from myringotomy ostium. The number of dry tap at myringotomy was 175 (40.2%). Fourty-eight of these dry ears were inserted myringotomy tube due to adhesion. The total number of tube placement was 308 (70.8%). Dry tap at myringotomy was seen in 51 (29%) and 124 (71%) ears for left and right sides respectively.

Conclusion:

Although the dry tap at myringotomy results from several factors such as appearance of tympanic membrane, tympanogram, acoustic reflex, some other factors like season, age, gender, simultaneous tonsillitis and/or adenoid vegetations are not important.

ÖZET

Amaç:

Efüzyonlu otitis media teşhisi ile miringotomi yapılan çocuk hastalarda boş miringotomi sıklığını ve nedenlerini tespit etmek.

Yöntem:

1999-2003 yılları arasında kliniğimizde efüzyonlu otitis media tanısı ile miringotomi yapılan 256 (158 erkek, 98 bayan) hastanın (435 kulak) dosya bilgileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş ortalaması 7.1 ± 3.4, yaş dağılımı 2-16 yıl idi. Hastaların dosya bilgilerinden ameliyat öncesi kulak zarı görünümü, timpanog-ram, akustik refleks, yaş ve mevsime ile boş miringotomi arasında ilişki araştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen 435 kulağın 260'una (% 59.8) sıvı gelmesi nedeni ile ventilasyon tüpü tatbik edildi. Miringotomi yapılan ancak orta kulaktan sıvı gelmeyen kulak sayısı ise 175 (% 40.2) idi. Bu kulaklardan 48'ine sıvı gelmemesine rağmen kulak zarı ret-raksiyonu veya adezyonu nedeniyle ventilasyon tüpü tatbik edildi. Miringotomi yapılan kulaklardan toplam 308'ine (%70.8) VT uygulandı. Sıvı gelmeyen kulaklardan 51'i (%29) sol kulak, 124'ü (%71) sağ kulak idi.

Sonuç:

Boş miringotomi nedenleri çok sayıda olup, kulak zarı görünümü, timpanogram, akustik refleks gibi parametreler önemli iken; mevsim, hasta yaşı, cinsiyet, tonsillit ve/veya adenoid birlikteliği bakımından fark saptanmadı.

Keywords: Otitis media with effusion, tympanic ventilation tube, myringotomy, otoscopy, tympanometry.