Research Article

The rate of direct exposure of incudostapedial joint during middle ear surgeries in the Turkish population

10.2399/tao.07.037

  • Seyhan Alkan
  • Esra Sözen
  • Memet Çiftci
  • Serdar Baylançiçek
  • Burhan Dadafl

Received Date: 14.12.2007 Accepted Date: 21.01.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2009;47(3):107-110

Objectives:

To determine the rate of direct visibility of incudostapedial joint during the middle ear operations in the Turkish population and to assess the complications occurring during the resection of chordal crest.

Methods:

Operation records of 678 patients who underwent middle ear surgery (tympanoplasty, stapes surgery, explorative tympanotomy) between 2001 and 2007 at fiiflli Etfal Teaching and Research Hospital has been investigated retrospectively. The rate of visibility of incudostapedial joint with or without intervention to chordal crest has been determined during these surgeries. Complications of surgeries at which chordal crest excised have been assessed.

Results:

Incudostapedial joint has been observed directly in 513 (75.6%) ears operated while it has become visible with the excision of chordal crest in 165 (24.4%) ears. Of the 165 cases who underwent chordal crest resection, 3 (1.8%) cases had chorda tympani detachment, 6 (3.6%) cases had transient taste disturbance, 2 (1.2%) cases had perilymphatic leakage and one (0.6%) case had mild sensorineural hearing loss.

Conclusion:

The rate of direct visibility of incudostapedial joint during the middle ear surgeries in Turkish population is very high. Although the rate is low, resection of the chordal crest to make the joint visible can cause some kind of complications.

ÖZET

Amaç:

Türk toplumunda, orta kulak operasyonlarında inkudostapedial eklemin (İSE) direkt görülebilme oranının belirlenmesi, kordal krest eksizyonu sırasında oluşabilecek komplikasyonların değerlendirilmesi.

Yöntem:

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. KBB Kliniğinde 2001-2007 yılları arasında orta kulak cerrahisi (timpa-noplasti, stapes cerrahisi, eksploratif timpanotomi) uygulanan toplam 678 hastanın operasyon kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bu operasyonlar esnasında İSE'nin kordal kreste müdahale edilmeden direkt ya da eksize edilerek görülme oranları araştırıldı. Kordal krestin alındığı operasyonlarda meydana gelen komplikasyonlar belirlendi.

Bulgular:

Opere edilen kulakların 513 (%75.6)'ünde İSE direkt olarak görülürken, 165 (%24.4)'inde kordal krest alınarak eklem değerlendirilebilmişti. Kordal krest alınan 165 olgunun 3 (%1.8)'ünde korda timpani kopması, 6 (%3.6)'sında geçici tat duyusu bozulması, 2 (%1.2)'sinde perilenf sızıntısı, 1 (%0.6)'inde hafif dereceli nörosensoriyal işitme kaybı meydana gelmişti.

Sonuç:

Türk toplumunda, orta kulak operasyonlarında İSE oldukça yüksek oranda direkt olarak görülebilmektedir. inkudostapedial eklemi görmek için yapılan kordal krest eksizyo-nuna bağlı az da olsa ciddi komplikasyonlar oluşabilir.

Keywords: Middle ear surgery, incudostapedial joint, chordal crest, explorative tympanotomy.