Research Article

The progress of the optic nerve in the coronal paranasal sinus tomography

10.2399/tao.08.003

  • Fulya Özer
  • Can Alper Çağıcı
  • Cem Özer
  • Cüneyt Yılmazer
  • Levent Naci Özlüoğlu
  • Osman Kızılkılıç

Received Date: 25.02.2008 Accepted Date: 16.06.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2009;47(1):15-20

Objectives:

To demonstrate the progress of the intraocular, intracanalicular and intracranial parts of optic nerve in the coronal paranasal sinus tomography with usage of computed tomography cysternogaphy.

Methods:

21 computed tomography cysternogaphy studies that had been obtained for the reason of rhinorrhoea between January 2001 and February 2006 in Baflkent University Adana Research and Training Medical Center were scanned retrospectively. The six cases in which the distribution of opaque substance in subarachnoid space around the optic nerve was optimum were examined.

Results:

The averages of length of the intraocular and intracanalicular parts were 25.50 mm and 6.50 mm respectively. The mean length of intracranial part was 10.75 mm. Optic nerve was very close to posterior ethmoidal sinuses in 4 cases and very close to sphenoidal sinus in 8 cases. The mean length of this direct contact was 3.00 mm.

Conclusion:

In this study, intraorbital and intracanalicular parts of optic nerve were showed in the coronal paranasal tomography and the estimation of optic nerve in coronal scans became easy. Optic nerve should be evaluated at these points in cases with coronal scans only. If there is any doubt about the progress of optic nerve and the integrity of optic canal in coronal scans, then the evaluatian should be done with usage of axial scans and magnetic resonance imaging.

ÖZET

Amaç:

Bilgisayarlı tomografi sisternografi yardımı ile koronal paranazal sinüs tomografisinde optik sinirin intraoküler, intra-kanaliküler ve intrakranial seyrinin gösterilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Bu çalışmada, Ocak 2001 ve Şubat 2006 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Mer-kezi'nde rinore nedeni ile çektirilen 21 adet bilgisayarlı tomografi (BT) sisternografi tetkiki retrospektif olarak taranmış, optik siniri çevreleyen subaraknoid mesafede opak maddenin optimum olarak yer aldığı görülen altı olgunun tomografileri optik sinirin seyri açısından incelenmiştir.

Bulgular:

intraoküler kısmın ortalama uzunluğu 25.50 mm, in-trakanaliküler kısım 6.50 mm, intrakranial kısım ise ortalama 10.75 mm olarak belirlenmiştir. Optik sinir optik kanala girmeden önce; 4 tanesinde posterior etmoid sinüslerle; diğer 8 tanesinde ise sfenoid sinüsle yakın komşuluk içerisindedir. Hastaların tomografilerinde gözlenen bu direkt temasın uzunluğu ortalama 3.00 mm'dir.

Sonuç:

Bu retrospektif çalışmada, optik sinirin gerek intraorbital gerekse de intrakanaliküler kısımlarının koronal paranazal sinüs tomografisindeki yeri gösterilmiş ve böylece rutin çekilen koronal kesitlerde optik sinirin yaklaşık seyrinin tahmini kolaylaşmıştır. Sadece koronal kesitlerin alındığı vakalarda optik sinir bu noktalar da dikkate alınarak değerlendirilmedir. Koronal kesitlerde, optik sinir seyrinin veya optik kanal bütünlüğünün şüpheye düşüldüğü vakalarda ise değerlendirme, aksiyel kesitler veya manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirme yapılmalıdır.

Keywords: Optic nerve, coronal paranasal sinus tomography, cysternogaphy, endoscopic sinus surgery.