Research Article

The impact of delayed ventilation tube insertion in otitis media with effusion on children's development

  • Özgur Akdoğan
  • Gülşen Erdem
  • Hasan Nedim Arda
  • Mehmet Ali Çetin
  • Sermet Akkuş
  • Arif Nadi Arda

Received Date: Accepted Date: 30.03.2006 Turk Arch Otorhinolaryngol 2006;44(3):151-155

Objectives:

The effect of delayed ventilation tube insertion in children concerning linguistic, speech and cognitive development with otitis media with effusion (OME) were examined in this study.

Methods:

Randomized controlled trial. Wechsler Intelligence Scale for Children - Revised and Peabody Picture Vocabulary Tests were applied two groups of children. Study group consists of the children with OME who had ventilation tube insertion delayed for nine or more months control group with OME who had ventilation tube insertion before nine months.

Results:

Significant statistical difference have been found out between these two groups in the parameters such as total intelligence, verbal intelligence, receptive language, general information, comprehension, arithmetic, similarity, vocabulary, picture completion and picture arrangement. The control group has been found more successful in these tests according to the group with children who had OME surgery after nine months. However, in the parameters of design with cubes, coding and object assembling, no significant difference has been found out between the two groups.

Conclusion:

Delayed tube insertion in OME has a permanent negative effect on children’s articulation, linguistic and cognitive development. For this reason, following OME diagnosis, hearing loss in children should be followed at regular intervals by audiological tests and if hearing loss is not improving for more than nine months ventilation tube should be inserted immediately.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmada effüzyonlu otitis medianın çocuklardaki dil, konuşma ve kognitif gelişim üzerine etkilerini araştırılmıştır.

Yöntem:

Effüzyonlu otitis media tanısı ile 9 ay veya daha uzun süre sonunda ventilasyon tüpü uygulanan 22 çocuk ve kontrol grubu olarak tanıdan sonraki 9 ay içinde ventilasyon tüpü tatbik ettiğimiz 22 çocuk randomize kontrollü bu çalışmaya alınmıştır. Bu iki gruba Wecshler çocuklar için zeka ölçeği ve Peobody Resim kelime testi uygulanmıştır.

Bulgular:

İki grup arasında toplam zeka, sözel zeka, alıcı dil, genel bilgi, yargılama, aritmetik, benzerlik, sözcük dağarcığı, resim tanımlama ve resim düzenleme gibi parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Erken tüp takılan çocuk grubu, 9 aydan daha geç tüp takılan gruba göre bu testlerde daha başarılı bulunmuştur. Küplerle desen, şifre alt testleri ve parça birleştirme parametrelerinde ise her iki grup arasında anlamlı fark bulunamamıştır.

Sonuç:

Effüzyonlu otitis media tanısı konulduktan sonra çocuklardaki işitme kaybı odyolojik testlerle aralıklı olarak takip edilmeli, işitme kaybı düzelmiyorsa dil, konuşma ve bilişsel gelişim üzerine etkilerini azaltmak amacıyla ventilasyon tüpü tatbik edilmelidir.

Keywords: Otitis media with effusion, ventilation tube, children development