Original Investigation

The Effects of Superficial Musculoaponeurotic System Flap on the Development of Frey’s Syndrome and Cosmetic Outcomes After Superficial Parotidectomy

10.5152/tao.2016.1987

  • Ömer Bayır
  • Elif Kaya Çelik
  • Güleser Saylam
  • Emel Çadallı Tatar
  • Cem Saka
  • Muharrem Dağlı
  • Ali Özdek
  • Mehmet Hakan Korkmaz

Received Date: 04.11.2016 Accepted Date: 29.11.2016 Turk Arch Otorhinolaryngol 2016;54(4):158-164

Objective:

To investigate the outcomes of superficial musculoaponeurotic system (SMAS) flap and classic techniques in superficial parotidectomy in terms of Frey’s syndrome (FS) and cosmetic satisfaction.

Methods:

In this study, a retrospective chart review of patients that underwent superficial parotidectomy was performed. These patients were divided into two subgroups: group 1 included patients in which the SMAS flap was harvested and group 2 comprised the remaining patients on whom classic superficial parotidectomy was performed. All the patients were evaluated clinically and with Minor’s starch-iodine test for FS. For the evaluation of the cosmetic results, the patient’s satisfaction was queried according to the incision scar and surgical field skin retraction/facial symmetry. Both groups were compared in terms of complications and numbness of surgical area.

Results:

Fifty-five patients (31 male and 24 female) with a mean age of 50.19 years were included in the study. Thirty-two patients were in group 1 and 23 in group 2. Thirteen patients (23.7%) described as having FS and six of them were in group 1, while seven were in group 2. Minor’s starch-iodine test was positive in nine patients in group 1 (28.1%) and six patients in group 2 (26.1%) (p=1.000). With regard to cosmetic satisfaction, eight patients (25%) stated mild discomfort from the incision scar and two patients (6.3%) stated cosmetic dissatisfaction for facial asymmetry in group 1. In group 2 for the same factors the number of patients were 11 (47.8%) and 2 two (8.7%), respectively (p=0.027). There were no statistically significant differences in means of complication and numbness (p>0.05).

Conclusion:

According to our study results, there was no superiority between both the groups in terms of FS and incision scar satisfaction. We determined that there was a significant benefit of SMAS flap application in the prevention of volume loss and surgical area retraction.

ÖZET

Amaç:

Süperfisyel muskuloaponörotik sistem (SMAS) flep ve klasik tekniklerle yapılan süperfisyel parotidektominin Frey Sendromu (FS) ve kozmetik memnuniyet açısından sonuçlarını incelemek.

Yöntemler:

Bu çalışmada, süperfisyel parotidektomi hastalarının kayıtları retrospektif olarak gözden geçirildi. Bu hastalar iki alt gruba ayrıldı; grup 1’e SMAS’ın korunduğu hastalar alınırken, grup 2’yi geride kalan ve klasik süperfisyel parotidektomi uygulanan hastalar oluşturdu. Tüm hastalar klinik olarak ve Minor’ın nişasta-iyot testi ile FS için değerlendirildi. Kozmetik değerlendirme için insizyon skarı ve cerrahi alan cilt retraksiyonu / fasial simetri ile ilişkili hasta memnuniyeti sorgulandı. Her iki grup komplikasyon ve cerrahi alan uyuşukluğu açılarından karşılaştırıldı.

Bulgular:

Ortalama yaşı 50.19 olan 55 hasta (31 erkek, 24 kadın) çalışmaya dahil edildi. Hastaların 32’si grup 1, 23’ü ise grup 2’de yer aldı. On üç hasta (%23.7) FS olduğunu tanımladı ve bunların altısı grup 1’de iken, yedisi grup 2’deydi. Minor’ın nişasta-iyot testi grup 1’de dokuz hastada (%28.1), grup 2’de altı hastada (%26.1) pozitif idi (p=1.000). Kozmetik memnuniyet açısından, grup 1’de sekiz hasta (%25) cerrahi skar izinden hafif rahatsız iken, iki hasta (%6.3) fasiyal asimetriden memnun değildi. Aynı faktörler için grup 2’de hastaların sayısı sırası ile 11 (%47.8) ve iki (%8.7) idi (p= 0.027). İki grup arasında komplikasyon varlığı ve cerrahi alanda uyuşukluk anlamında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0.05).

Sonuç:

Çalışmamızın sonuçlarına göre FS ve insizyon skar memnuniyeti açısından iki grubun birbirine üstünlüğü yoktu. SMAS flep uygulamasının hacim kaybını ve cerrahi alan retraksiyonunu önlemede önemli bir yararı olduğu saptandı.

TR PDF

Keywords: Parotid neoplasms, surgery, Frey’s syndrome, cosmetic technique, SMAS