Research Article

The effectiveness of bipolar radiofrequency application on inferior turbinate hypertrophy

10.2399/tao.10.004

  • Murat Salihoğlu
  • Şahin Öğreden

Received Date: 19.01.2010 Accepted Date: 02.12.2010 Turk Arch Otorhinolaryngol 2010;48(2):55-59

Objectives:

The aim of this study was to determine the effects of the radiofrequency therapy for patients with inferior medical therapy resistant turbinate hypertrophy.

Methods:

Fifty patients, median age 24, were enrolled in this study. Bipolar radiofrequency thermal ablation was applied to inferior turbinates under local anesthesia for all patients. Nasal obstruction was evaluated with visual analogue scales, mucociliary activity evaluated with saccharine transit time before therapy and 6 weeks after therapy, and possible complications were questioned.

Results:

The visual analogue scales scores, depending on patient’s subjective complaints, developed statistically significant results. No difference between the preoperative and postoperative mucociliary activity was found in both nasal cavities. There were no serious adverse effects on any patients.

Conclusion:

The results of this study support that the application of radiofrequency is an easy, efficient and reliable method on inferior turbinate hypertrophy in agreement with the literature.

ÖZET

Amaç:

Medikal tedaviye dirençli alt konka hipertrofilerinde radyofrekans uygulamasının etkinliği değerlendirildi.

Yöntem:

Yaş ortalaması 24 olan 50 erkek hasta çalışmaya alındı. Tüm hastalara lokal anestezi altında bilateral inferior konka radyofrekans uygulaması yapıldı. Tedaviden hemen önce ve 6 hafta sonra vizüel analog skala ile burun tıkanıklığı, sakkarin testi ile mukosilier aktivite değerlendirildi, muhtemel komplikasyonlar sorgulandı.

Bulgular:

Hastaların semptom skoruna dayanan görsel analog skala ile değerlendirilmesinde istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptandı. Her iki nazal kavitede de preoperatif ve postope-ratif nazomukosilier aktivitelerde anlamlı farklılık görülmedi. Hiçbir hastada ciddi bir komplikasyona rastlanmadı.

Sonuç:

Bu çalışma sonuçları konka hipertrofilerinde radyofrekans uygulamasının literatürle uyumlu olarak kolay, etkin ve güvenilir bir yöntem olduğunu desteklemektedir.

Keywords: ‹nferior turbinate hipertrophy, radiofrequency, mucociliary activity