Original Investigation

The Effect of Unilateral Posterior Transverse Cordotomy on Quality of Life of Patients with Bilateral Vocal Fold Paralysis

10.5152/tao.2013.21

  • Fatih Çelenk
  • Koray Tümüklü
  • Zeynel Abidin Karataş
  • Cengiz Durucu
  • Elif Baysal
  • Muzaffer Kanlıkama

Received Date: 10.06.2013 Accepted Date: 25.07.2013 Turk Arch Otorhinolaryngol 2013;51(3):83-86

Objective:

The aim of this study was to investigate the effect of unilateral transverse posterior cordotomy on the quality of life of patients with bilateral vocal fold paralysis.

Methods:

This study included 19 patients with bilateral vocal fold paralysis who underwent unilateral transverse posterior cordotomy between 2007 and 2012. Assessment of preoperative and postoperative quality of life of the patients was performed using the Short Form-36 (SF-36) quality of life survey.

Results:

The etiology of bilateral vocal fold paralysis was thyroid surgery in 18 patients. It was idiopathic in 1 patient. Cold knife was used in 12 patients and CO2 laser was used in 7 patients for posterior cordotomy. Acute upper airway obstruction developed in 1 patient who required tracheotomy. No other significant complications have been noted. We found a statistically significant improvement in all SF-36 subscale scores postoperatively (p<0.05).

Conclusion:

Unilateral posterior transverse cordotomy either by using cold knife or CO2 laser is a safe surgical procedure and improves the quality of life of patients with bilateral vocal fold paralysis.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmanın amacı bilateral vokal kord paralizili (BVKP) hastalarda posterior unilateral transvers kordotominin yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmaktır.

Yöntemler:

Bu çalışmaya 2007 ve 2012 yıllarında posterior unilateral transvers kordotomi yapılan BVKP’li 19 hasta dahil edildi. Hastaların preoperatif ve postoperatif yaşam kalitesi Kısa Form-36 (SF-36) yaşam kalitesi anketi kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular:

Bilateral vokal kord paralizisinin nedeni 18 hastada tiroid cerrahisi idi. Bir hastada BVKP idyopatikti. Posterior kordotomi için 12 hastada soğuk bıçak, yedi hastada karbondioksit (CO2) lazer kullanıldı. Bir hastada trakeotomi gerektiren akut üst havayolu tıkanıklığı gelişti. Diğer hastalarda önemli bir komplikasyon görülmedi. Postoperatif dönemde yaşam kalitesi anketi altölçek skorlarının tamamında istatistiksel olarak anlamlı düzelme bulundu (p<0,05).

Sonuç:

Soğuk bıçak veya CO2 lazer kullanılarak yapılan unilateral posterior transvers kordotomi güvenilir bir cerrahi yöntemdir ve BVKP’li hastaların yaşam kalitesini artırır.

Keywords: Bilateral vocal fold paralysis, posterior unilateral transverse cordotomy, quality of life assessment