Original Investigation

The Effect of Nasal Packing on Oxidative Stress in Septoplasty Operation

10.5152/tao.2013.05

  • Zeynep Alkan
  • Özgür Yiğit
  • Engin Acıoğlu
  • Ela Araz Server
  • Hafize Uzun
  • Sabiha Civelek

Received Date: 05.12.2012 Accepted Date: 20.12.2012 Turk Arch Otorhinolaryngol 2013;51(1):20-22

Objective:

To evaluate the effects of nasal septal surgery and type of nasal packing used on local and systemic oxidative stress.

Methods:

Fifteen patients who were scheduled for septoplasty under local anaesthesia with isolated septal deviation were included in the study. Venous blood samples were collected preoperatively, postoperatively upon anterior nasal packaging, immediately after nasal packaging was removed and 2 hours following removal of nasal packaging. At the start of the incision and just after removal of the nasal packaging 2x2-mm sized nasal mucosal samples were taken. Malonylaldehyde (MDA) was measured as a parameter of local oxidative stress, and glutathione (GSH) and superoxide dismutase (SOD) as parameters of the local antioxidant system. Systemic MDA, catalase and nitric oxide were measured.

Results:

GSH and SOD levels decreased postoperatively in the septal mucosa just after nasal package removal, whereas MDA increased significantly (p<0.001). Systemic MDA levels decreased in comparison to preoperative levelsbetween the phases, however NO and catalase levels increased (p<0.05, p<0.01).

Conclusion:

Local oxidative stress occurs after septoplasy operation but no biochemical effect is observed systemically. Local oxidative stress is influenced by surgical intervention, surgical technique and packing material. New comparative studies are required between study groups with no nasal packaging.

ÖZET

Amaç:

Nazal septum cerrahisinin ve kullanılan tamponun özelliklerinin sistemik ve lokal olarak oksidatif stres üzerine olan etkisi değerlendirildi.

Yöntemler:

İzole septum deviasyonu sebebiyle lokal anestezi altında opere edilecek 15 hasta çalışmaya dahil edildi. Venöz kan örnekleri preoperatif, postoperatif nazal tampon konulduktan sonra, nazal tampon çıkarılır çıkarılmaz ve tampon çekildikten 2 saat sonra alındı. Eş zamanlı olarak cerrahiye başlarken insizyon aşamasında ve nazal tampon çekilir çekilmez 2x2 mm ölçülerinde mukoza örnekleri alındı. Oksidatif stresin göstergesi olan Malondialdehit (MDA), antioksidan sistemin göstergesi olarak glutatyon (GSH) ve süperoksid dismutaz (SOD) lokal olarak septum mokozasında değerlendirildi. Sistemik olarak ise MDA, nitrik oksid ve katalaz değerlendirildi.

Bulgular:

Nazal tamponun çıkarılması sonrası septal mukozada GSH ve SOD değerlerinde azalma olurken, MDA değerinde ciddi oranda artış olmaktadır (p<0.001). Preoperatif sistemik değerleriyle karşılaştırıldığında ise MDA değerinde azalma olmuş ancak NO ve katalaz değerlerinde artış olmuştur (p<0.05, p<0.01).

Sonuç:

Septoplasti operasyonu sonrası operasyon bölgesinde tampon çekimini takiben oksidatif stres meydana gelmektedir ve sistemik dolaşım bundan etkilenmemektedir. Lokal olarak tespit edilen oksidatif stres uygulanan cerrahi müdahaleye, kullanılan tekniğe veya tercih edilen tampon materyalinden etkilenebilir. Bunun için tampon kullanılmayan çalışma gruplarıyla karşılaştırılmalı yeni çalışmalar yapmak gereklidir.

Keywords: Septoplasty, oxidative stres, antioxidant, anterior nasal packing